DE
EN
PL
Imieniny:
Adrianny, Kazimierza, Wacława
Slider_20 LOGO WSPÓŁPRACA Slider_kwaifikacja Slider_urząd skarbowy Slider_DSC08649 Slider_Organizacje ngo

Urząd Miejski w Szprotawie

ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa

tel. 68 376 38 11
fax 68 376 22 20
 
email: ratusz@szprotawa.pl
godziny otwarcia:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00


MIASTA
PARTNERSKIE


Organizacje pozarządowe

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Gmina Szprotawa, której celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz w uznaniu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej, deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) oraz wyraża wolę realizacji swych zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z nimi.
 
Szczegółowych informacji nt. współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami udziela:

Wydział Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Szprotawie
ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa
tel. +48 68 376 07 72, fax: +4868 376 22 20
e–mail: promocja@szprotawa-um.pl
/biuro nr 8, I piętro/


 
 
PROGRAM WSPÓŁPRACY

Gmina Szprotawa współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, będących zadaniami własnymi gminy. Co roku też uchwalany jest Program współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2016


Program współpracy na 2015

Program współpracy Gminy Szprotawy na rok 2014
 
Sprawozdanie z realizacji programu w 2014 r.

Sprawozdania z realizacji programu w latach poprzednich.

 
OTWARTE KONKURSY OFERT

Organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, ogłasza otwarty konkurs ofert. Szczegółowy tryb ogłaszania konkursów reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwalony na jej podstawie, coroczny program współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
 • OGŁOSZENIA W 2016 ROKU
 • OGŁOSZENIA W 2015 ROKU
 • OGŁOSZENIA W 2014 ROKU
 • DRUKI DO POBRANIA
 • PRZYZNANE DOTACJE w 2014
TRYB POZAKONKURSOWY

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Gminy Szprotawa na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Kwota dofinansowania lub finansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym lub małych zleceń nie może przekroczyć 10.000 zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości proponowanego do realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do Urzędu Miejskiego Szprotawa, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej: www.szprotawa.pl
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Szprotawa: www.szprotawa.pl
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szprotawa.
W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.

W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazana z budżetu Gminy Szprotawa tej samej organizacji na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym nie może przekroczyć 20.000 zł.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie ofert w trybie pozakonkursowym co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem planowanego zadania.
 
 • OFERTY ORGANIZACJI  W 2014 ROKU

Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół zespołu Szkół Nr 1 ,,Od Kopernika do Korczaka"

Oferta OSP w Borowinie

 • DRUKI DO POBRANIA
 KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI

Przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi są projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Konsultacje polegają na uzyskaniu pisemnej opinii organizacji o projekcie aktu prawa.
Zgłoszone opinie nie są wiążące. Projektodawca informuje organizacje pozarządowe, które konsultowały projekt, tylko o nieuwzględnieniu ich opinii.
Burmistrz jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Miejskiej w Szprotawie protokołu z konsultacji wraz z projektem uchwały podlegającej konsultacjom.

UCHWAŁA NR LI/374/2014 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa lub z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego

 • KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI NA ROK 2016
Spotkanie ws konsultacji Programu na rok 2016

Konsultacje projektu Prgramu na rok 2016 (projekt uchwały, ogoszenie ws przeprowadzenia konsultacji, wyniki konsultacji)
 • KONSULTACJE PROGRAMU WSPOŁPRACY Z ORGANIZACJAMI NA ROK 2015
Spotkanie ws konsultacji Programu na rok 2015

Konsultacje projektu Programu na rok 2015 (projekt uchwały, ogłoszenie ws przeprowadzenia konsultacji, ogłoszenie o wynikach konsultacji)


 • KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZCJAMI NA ROK 2014
Zaproszenie do składania propozycji do projektu Programu na rok 2014

Spotkanie ws konsultacji Programu na rok 2014.

Konsultacje projektu Programu na 2014 rok (projekt uchwały, ogłoszenie, protokół z konsultacji)
 • KONSULTACJE INNYCH PROJEKTÓW UCHWAŁ W 2014 R. 
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa na 2015 rok.

AKTY PRAWNE

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY SZPROTAWY

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy do wypełniania ankiety, której celem jest stworzenie szprotawskiej bazy danych podmiotów i organizacji działających w obszarze pożytku publicznego i wolontariatu.
Baza będzie szczególnie przydatna mieszkańcom, którzy zechcą ofiarować 1 proc. podatku. Wyrażenie zgody umożliwi umieszczenie danych organizacji na portalu gminy www.szprotawa.pl. Dzięki temu wszyscy zainteresowani będą mogli korzystać z tych informacji. W przypadku odmowy publikacji danych, będą one wykorzystywane tylko w celach urzędowych.
Uzupełnione ankiety prosimy odsyłać lub przynosić: Urząd Miejski w Szprotawie, ul. Rynek 45, 67- 300 Szprotawa, pok. nr 8, tel. 68 376 07 72.

Ankieta

Wykaz organizacji szprotawskich
 
 RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO GMINY SZPROTAWA

 
Podczas sesji 31 stycznia 2014r. Rada Miejska w Szprotawie podjęła uchwałę Nr XLIX/367/2014  ws określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa.

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wprowadzona ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 poz. 1339) wprowadziła szereg istotnych zmian dla trzeciego sektora. RM w Szprotawie, na sesji w dniu 26 lutego 2016 roku uchwałą Nr XXIII/147/2016 zmieniła ww. uchwałę.

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym, w skład którego wchodzą przedstawiciele organu stanowiącego i wykonawczego gminy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Istnienie Rady Działalności Pożytku Publicznego ma na celu przede wszystkim wzmocnienie i doskonalenie dialogu obywatelskiego oraz wypracowanie standardów współpracy pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi. Na wniosek organizacji pozarządowych, w oparciu o uchwaloną uchwałę, możliwe będzie utworzenie na terenie Gminy Szprotawa takiego organu.

RDPPGS II kadencji (2016 -2019)

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy o naborze kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa II kadencji


RDPPGS I kadencji (2014-2016)


Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy z dnia 24.02.2014 ws naboru kandydatów organizacji pozarządowych na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawy I kadencji.

Uchwała Nr LI/375/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie  z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Szprotawie  do udziału w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy z dnia 8 kwietnia 2014 r. o głosowaniu na kandydatów do RDPP Gminy Szprotawa I kadencji.
 
Wyniki głosowania na kandydatów do RDPP
 
Zarządzenie Burmistrza ws powołania RDPP I kadencji
 
W związku ze złożeniem w dniu 05.01.2015 wniosku przez pana Tomasza Mendrek ws. jego rezygnacji z członkostwa w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa na lata 2014-2016 zarządzeniem Nr 2/2015 z dnia 9 stycznia br. Burmistrz odwołał pana Tomasza Mendrek z pełnienia funkcji członka tej Rady. Następnie uruchomiona została procedura naboru uzupełniającego kandydatów organizacji pozarządowych na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa I kadencji.
 
Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy o naborze uzupełniającym kandydatów na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawy I kadencji
 
Z powodu braku zgłoszeń w pierwszym terminie, powtórnie ruszyła procedura naboru uzupełniającego kandydatów organizacji pozarządowych na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa I kadencji.

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy o naborze uzupełniającym kandydatów na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawy I kadencji.

SKŁAD OSOBOWY RADY

Wanda Wilanowska - Przewodnicząca RDPP, przedstawicielka Polskiego Związku Rencistów Emerytów i Inwalidów,
Andrzej Czeczko - członek RDPP, przedstawiciel Fundacji Spełnienie,
Maria Elżbieta Janas-Plucińska - członkini RDPP, przedstawicielka Szprotawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
Roman Pakuła - członek RDPP, radny Miejskiej w Szprotawie,
Jarosław Zubal - Wiceprzewodniczacy RDPP, radny Rady Miejskiej w Szprotawie,
Karina Jarosz - członkini RDPP,  Sekretarz Gminy ,
Joanna Dudek - sekretarz RDPP, pracownik Wydziału Rozwoju Gminy UM w Szprotawie
Radosław Szwaja - członek RDPP, przedstawiciel Klubu Sportowego ,,SZPROTAVIA'"
 
DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRACĄ RADY

Plan pracy RDPP na I półrocze 2016


Plan pracy RDPP na II półrocze 2015 r.

Kodeks etyczny członków Rady

Sprawozdanie z działalności Rady od 6 maja 2014 do 31grudnia 2016
 
 KONTAKT DO RADY
e-mail: rdpp@szprotawa-um.pl                                        tel. 68 376 07 72
 
Dokumenty związane z pracą szprotawskiej RDPP przechowywane są w Wydziale Rozwoju Gminy UM w Szprotawie, pok. nr 8 (I piętro), tel. 68 376 07 72.

Kalendarz wydarzeń

Prev
Marzec 2016
Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
 
 
 

3/2016

 
 
 
 Szprotawa dawniej
 
 
 


 • Kampania
 • Lubuskie200
 • Dzialalnosc200
 • Agencja200
 • Centrum obslugi
 • Ziemialubuska200
 • Fundusz pozyczkowy
 • Agencja rozwoju
 • Urzad wojewodzki
 • Laur_oswiaty_baner
 • Olimp_lubuski
 • Szablon wałbrzyska
 • Logo UTW
 • Lubuska Niebieska Linia
 • PARP
 • Krajowy System Usług
 • PZFP
 • Logo_GLubuska
 • Zrzeszenie_prezydentow_burmistrzow_wojtow_logo poziome