DE
EN
PL
Imieniny:
Adrianny, Kazimierza, Wacława
Slider_20 LOGO WSPÓŁPRACA Slider_kwaifikacja Slider_urząd skarbowy Slider_DSC08649 Slider_Organizacje ngo

Urząd Miejski w Szprotawie

ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa

tel. 68 376 38 11
fax 68 376 22 20
 
email: ratusz@szprotawa.pl
godziny otwarcia:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00


MIASTA
PARTNERSKIE


Realizacja projektu I-II kwartał 2013r.

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Gmina ogłosiła kolejne przetargi na wykonawców
największej szprotawskiej inwestycji


Nowi wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” wyłonieni zostaną w trybie przetargów nieograniczonych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

Pod koniec ubiegłego roku gmina ogłosiła dwa przetargi w trybie nieograniczonym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na wyłonienie nowych wykonawców robót budowlanych dla kontraktów pn.:
„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”
Kontrakt 12Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie – dokończenie
Kontrakt 13Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Wiechlicach – dokończenie
Przedmioty niniejszych zamówień obejmują dokończenie robót budowlanych po poprzednim Wykonawcy (tj. konsorcjum dwóch firm: „Zakład Ogólnobudowlany „ZBOIS” Sp. z o.o. - lider konsorcjum i Ecoservice Sp. z o.o. - partner konsorcjum), któremu w lipcu ubiegłego roku gmina wypowiedziała umowę na realizację przedmiotowej inwestycji.
Więcej informacji na temat warunków udziału w postępowaniach, w tym szczegółowego zakresu przedmiotów zamówień, terminów składania ofert oraz kryteriów ich oceny można uzyskać na stronie internetowej www.szprotawa.pl w zakładce „Biuletyn Informacji Publicznej”.
Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 
 
Umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w Szprotawie podpisane - 18.02.2013

18 lutego 2013 r. Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha podpisał dwie umowy na zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej dotyczące projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Zmniejszenie zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska, to zdaniem burmistrza Józefa Rubachy najważniejsza korzyść z realizacji projektu. Burmistrz podkreślił zaangażowanie Ministerstwa Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki którym wydłużony został termin realizacji projektu. Podziękowania usłyszeli również pracownicy Jednostki Realizującej Projekt odpowiedzialni za przygotowanie procedury przetargowej wyłaniającej wykonawców oraz treści umów dotyczących zadań poszczególnych kontraktów.
Umowy zawarte 18 lutego dotyczą realizacji zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”. Część I: Kontrakt 14 dotyczy kanalizacji sanitarnej dla obszaru Iława-Sowiny i części Osiedla Słonecznego, a część II: Kontrakt 15 – kanalizacji dla osiedla Chrobrego, Starówki oraz części Osiedla Słonecznego.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie szprotawskich osiedli: Chrobrego, Starówki, Osiedla Słonecznego oraz Iława-Sowiny.
W ramach Kontraktu 14 planuje się wykonać ok. 19,20 km sieci na łączną wartość 11.790.012,65 zł brutto. Natomiast Kontrakt 15 obejmuje zaprojektowanie i położenie ok. 38,75 km sieci za kwotę 26.405.194,74 zł brutto.
Wykonawcą części I zadania jest TAHAL POLSKA Sp. z o.o. ze Szczecina, natomiast części II ATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A. z Budzynia. Umowę ze strony firmy TAHAL POLSKA Sp. z o.o. podpisywali pełnomocnicy w osobach Anny Pater i Lecha Pieczyńskiego, zaś ze strony firmy ATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A. Krzysztof Karwowski.
Przedstawiciele wykonawców zgodnie podkreślili, że podejmą starania, aby kontrakty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową i założonymi terminami.
Przy podpisywaniu umów uczestniczyła również Starosta Żagański Anna Michalczuk oraz Radni Rady Miejskiej w Szprotawie. – Życzę, aby udało się zakończyć inwestycję w terminie aby mieszkańcy mogli korzystać z tego, co daje nowoczesność – powiedziała starosta Anna Michalczuk.
Planowany termin zakończenia robót budowlanych dla obu części to marzec 2015 r.

 
Są chętni na dokończenie przebudowy
oczyszczalni ścieków w Wiechlicach - 20.02.2013

Dwie firmy wyraziły chęć dokończenia prac związanych z przebudową oczyszczalni ścieków w Wiechlicach w ramach projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”. Minął termin składania ofert. Teraz komisja przetargowa wybierze wykonawcę.


20.02.2013 r. w Urzędzie Miejskim w Szprotawie otwarto oferty na realizację zadania pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” Kontrakt 13 – Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Wiechlicach – dokończenie. Do przetargu zgłosiły się dwie firmy.
W najbliższym czasie komisja przetargowa sprawdzi czy oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu i oceni złożone oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, po czym wybierze najkorzystniejszą ofertę.
Wybór nowego wykonawcy jest niezbędny, aby zapewnić dalszą realizację w/w projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 
Są chętni na dokończenie rozbudowy stacji uzdatniania wody
w Szprotawie - 07.03.2013

Trzy firmy wyraziły zainteresowanie dokończeniem prac związanych z rozbudową stacji uzdatniania wody w ramach projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”. Minął termin składania ofert. Teraz komisja przetargowa wybierze wykonawcę.

W czwartek, 7.03.2013 r. w Urzędzie Miejskim w Szprotawie otwarto oferty na realizację zadania pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” Kontrakt 12 – Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie – dokończenie. Do przetargu zgłosiły się trzy firmy.
W najbliższym czasie komisja przetargowa sprawdzi czy oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu i oceni złożone oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, po czym wybierze najkorzystniejszą ofertę.
Wybór nowego wykonawcy jest niezbędny, aby zapewnić dalszą realizację w/w projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 
Osiedle Piastowskie i Mały Puszczyków
w Szprotawie z kanalizacją sanitarną

Ok. 2 tysiące osób więcej skorzysta z podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha postanowił poszerzyć zakres rzeczowy projektu budowy sieci kanalizacyjnej na dwóch osiedlach. Dzięki temu z priorytetowej inwestycji skorzystają niemal wszyscy mieszkańcy miasta.
Dzięki oszczędnościom, które powstały po już przeprowadzonych przetargach, burmistrz Józef Rubacha zdecydował poszerzyć projekt „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” o kolejne osiedla i 28.03.2013 r. ogłosił następne postępowanie przetargowe. Tym razem burmistrz chce wyłonić firmę, która przygotuje dokumentację projektową i przetargową dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla Osiedla Piastowskiego i Osiedla Mały Puszczyków w Szprotawie. Zwycięzca przetargu będzie zobowiązany uzyskać pozwolenie na budowę oraz zapewnić pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.
Decyzja burmistrza o poszerzeniu zakresu rzeczowego projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej dla ok. 2 tys. mieszkańców. Tym samym gmina poprawi współczynnik wyposażenia aglomeracji Szprotawa w system kanalizacji zbiorczej z 85,62% do ok. 97,80%. Jednocześnie nastąpi ochrona wód podziemnych ponieważ główne źródło ujęć wody pitnej dla szprotawian zlokalizowane jest na terenie Osiedla Piastowskiego.
Warunki udziału w postępowaniu na realizację tego zadania, w tym szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, terminy składania ofert oraz kryteria ich oceny można uzyskać na stronie internetowej www.szprotawa.pl w zakładce „Biuletyn Informacji Publicznej”.
Projekt „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 
Umowa na dokończenie przebudowy oczyszczalni ścieków
w Wiechlicach podpisana - 15.04.2013

- Deklaruję wszelkie wsparcie i pomoc, w takim zakresie jak tylko będzie to możliwe – zapewnił burmistrz Józef Rubacha przedstawicieli firmy ATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A. z Budzynia, która wygrała dwa przetargi i będzie w Szprotawie nie tylko budować część kanalizacji bezpośrednio łączącej się z oczyszczalnią ścieków, ale też dokończy jej przebudowę.

W poniedziałek, 15.04.2013 r. burmistrz Józef Rubacha, skarbnik Jadwiga Nowak oraz prokurent firmy ATA- TECHNIK Krzysztof Karwowski podpisali umowę na dokończenie przebudowy oczyszczalni ścieków w Wiechlicach. Dokończeniu będzie podlegał m.in. zbiornik retencyjny, reaktor biologiczny, stacja odbioru ścieków dowożonych, stacja odwadniania osadu, osadniki wtórne, budynek oczyszczalni mechanicznej, budynek socjalny, pompownia ścieków oczyszczonych, biofiltry itp. – To dla nas duże wyzwanie, ale mamy mocne ekipy i jesteśmy w stanie sobie poradzić z tym zadaniem – zapewnił Maciej Gramowski, prezes firmy ATA-TECHNIK.
Burmistrz Józef Rubacha nie ukrywał, że dobrze się stało, że przeprowadzona procedura przetargowa wyłoniła właśnie to przedsiębiorstwo do dokończenia przebudowy oczyszczalni. – Dzięki temu, że firma wykona ostatni fragment kanalizacji, w momencie uruchomienia oczyszczalni będzie mogła zgrać cały proces, aby przebiegał bez problemów – powiedział burmistrz Rubacha.
Krzysztof Karwowski dodał, że firma dołoży wszelkich starań, aby zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
Prace firmy ATA-TECHNIK związane z realizacją dwóch zadań będą wymagały dodatkowego zatrudnienia pracowników. Prezes Maciej Gramowski zadeklarował przyjęcie mieszkańców Szprotawy do prac ziemnych i stróżowania. Jednak na tym etapie jest jeszcze za wcześnie, aby móc określić, ile osób będzie potrzebnych.
Dokończenie przebudowy oczyszczalni ścieków to część z prac zaplanowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Wartość ww. prac na oczyszczalni ścieków wynosi 24.860.576,98 zł brutto. Planowany termin zakończenia robót to 12 miesięcy od ich rozpoczęcia.
 
Kanalizacja Osiedla Piastowskiego
i Małego Puszczykowa coraz bliżej
 
Cztery firmy wyraziły gotowość przygotowania dokumentacji projektowej i przetargowej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla Osiedla Piastowskiego i Osiedla Mały Puszczyków w Szprotawie. Minął termin składania ofert. Teraz komisja przetargowa wybierze wykonawcę.

18.04.2013 r. w Urzędzie Miejskim w Szprotawie otwarto oferty na realizację zadania pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa Kontrakt 16 - Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla Osiedla Piastowskiego oraz Osiedla Mały Puszczyków w Szprotawie. Do przetargu zgłosiły się cztery firmy.
W najbliższym czasie komisja przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu i oceni złożone oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, po czym wybierze najkorzystniejszą ofertę.
 
Kolejne dwa osiedla w Szprotawie
będą miały nową kanalizację - 22.05.2013

- Łącznie będziemy mieć skanalizowanych ponad 98 proc. obszaru miasta, to jest bardzo dobry współczynnik – podkreśla Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha, który 22.05.2013 r. podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla Osiedla Piastowskiego i Osiedla Mały Puszczyków. Zadanie pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” jest współfinansowane z Unii Euoropejskiej.

Gmina rozstrzygnęła postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa Kontrakt 16 - Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla Osiedla Piastowskiego oraz Osiedla Mały Puszczyków w Szprotawie”. Wygrało Konsorcjum firm: Esko Consulting Sp. z o.o. z Wrocławia - Lider Konsorcjum, Esko Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska S.C. A. Baczmański, B. Baczmańska z Zielonej Góry – Partner Konsorcjum. Umowę podpisali Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha, Zastępca Skarbnika Gminy Katarzyna Dziedzic i przedstawiciel Konsorcjum Bożena Baczmańska – Prokurent firmy.
Wykonawca przygotuje dokumentację projektową i przetargową dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla Osiedla Piastowskiego i Osiedla Mały Puszczyków w Szprotawie. Ponadto uzyska pozwolenie na budowę oraz zapewni pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.
Wartość zadania to 221.400,00zł brutto. Planowany termin zakończenia robót to 30 kwiecień 2014 r.
Projekt, w ramach którego zostanie wykonane w/w zadanie jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 
 

Będzie dokończona rozbudowa stacji uzdatniania wody w Szprotawie - 26.04.2013

Chcemy racjonalnie i efektywnie wykorzystać uzyskane środki unijne – podkreślił burmistrz Józef Rubacha po zawarciu kolejnej umowy na zadania wynikające z realizacji największej proekologicznej inwestycji w gminie. Nowi wykonawcy, którzy dokończą rozbudowę stacji uzdatniania wody, zapewniają, że wykonają swoją pracę solidnie i na czas. 
 
W piątek, 26.04.2013 r. burmistrz Józef Rubacha, skarbnik Jadwiga Nowak oraz przedstawiciel konsorcjum firm, w skład którego wchodzą: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. z Częstochowy (Lider Konsorcjum) i Aqua Seen Sp. z o.o. z Warszawy (Partner Konsorcjum) Olga Nocoń podpisali umowę na dokończenie rozbudowy stacji uzdatniania wody w Szprotawie. 
Dokończeniu będą podlegały m.in. dwie hale filtrów, w tym jedna z zapleczem socjalnym, odstojnik wód popłuczyn, zbiorniki retencyjne, studnia głębinowa itp.
Dokończenie rozbudowy stacji uzdatniania wody to część z prac zaplanowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Wartość ww. prac na stacji uzdatniania wody wynosi 5.842.500 zł brutto. Planowany termin zakończenia robót to 12 miesięcy od ich rozpoczęcia.
 
Szprotawa dba o środowisko

Dzięki gruntownej przebudowie oczyszczalni ścieków, która odbywa się w ramach realizacji największej inwestycji w gminie, woda w Bobrze będzie czyściejsza.

Jednym z najważniejszych celów realizacji projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” jest zmniejszenie zanieczyszczeń odprowadzanych bezpośrednio do środowiska, szczególnie do rzeki Bóbr. Dzięki przebudowie oczyszczalni zwiększy się także jej przepustowość do 2,5 tys. m3/dobę, co oznaczać będzie wzrost ilości ścieków oczyszczanych o około 88%. Tym samym wzrośnie ochrona wód podziemnych.
Firma ATA-Technik, która wygrała przetarg na dokończenie prac na obiekcie, pod koniec maja zwiozła na plac budowy wszelki niezbędny sprzęt, postawiła zaplecze budowlane, robotnicy już wykonują swoje zadania. Trwają prace przy wykonywaniu instalacji wewnętrznych w budynku socjalnym przy oczyszczalni ścieków. Pracownicy przystąpili też do dokończenia prac fundamentowych przy budynku technicznym z oczyszczalnią mechaniczną i stacją dmuchaw. Rozpoczęto również roboty odwodnieniowe i ziemne przy osadnikach wtórnych i reaktorze biologicznym. Zgodnie z przedstawionym przez wykonawcę wstępnym harmonogramem roboty potrwają do końca kwietnia przyszłego roku.
Przypomnijmy, na początku lipca ubiegłego roku Gmina Szprotawa w związku ze znacznymi opóźnieniami w realizacji nie gwarantującymi ich zakończenia w terminach kontraktowych wypowiedziała umowę konsorcjum firm tj. Zakładowi Ogólnobudowlanemu „ZBOIS” Sp. z o.o. i Ecoservice Sp. z o.o. na realizację największej inwestycji w historii miasta. Przedsięwzięcie obejmowało rozbudowę stacji uzdatniania wody przy ul. Młynarskiej, przebudowę oczyszczalni ścieków w Wiechlicach oraz zaprojektowanie i wybudowanie ok. 57 km nowej kanalizacji sanitarnej na terenie Szprotawy. Całość kosztów związanych z realizacją inwestycji oszacowano na ponad 106 mln zł. W grudniu 2012 r. gmina ogłosiła ponownie przetarg na dokończenie robót. W kwietniu tego roku burmistrz Józef Rubacha podpisał umowę na dokończenie prac związanych z przebudową oczyszczalni ścieków w Wiechlicach z firmą ATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A z Budzynia.
Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Zobacz galerie:

Kalendarz wydarzeń

Prev
Marzec 2016
Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
 
 
 

3/2016

 
 
 
 Szprotawa dawniej
 
 
 


 • Kampania
 • Lubuskie200
 • Dzialalnosc200
 • Agencja200
 • Centrum obslugi
 • Ziemialubuska200
 • Fundusz pozyczkowy
 • Agencja rozwoju
 • Urzad wojewodzki
 • Laur_oswiaty_baner
 • Olimp_lubuski
 • Szablon wałbrzyska
 • Logo UTW
 • Lubuska Niebieska Linia
 • PARP
 • Krajowy System Usług
 • PZFP
 • Logo_GLubuska
 • Zrzeszenie_prezydentow_burmistrzow_wojtow_logo poziome