DE
EN
PL
Imieniny:
Adrianny, Kazimierza, Wacława
Slider_20 LOGO WSPÓŁPRACA Slider_kwaifikacja Slider_urząd skarbowy Slider_DSC08649 Slider_Organizacje ngo

Urząd Miejski w Szprotawie

ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa

tel. 68 376 38 11
fax 68 376 22 20
 
email: ratusz@szprotawa.pl
godziny otwarcia:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00


MIASTA
PARTNERSKIE


Realizacja projektu III -IV kwartał 2012

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Burmistrz Szprotawy zerwał umowę z wykonawcą największej inwestycji
w gminie

Główne powody decyzji to opóźnienia postępu robót na wszystkich odcinkach, brak realizacji programu naprawczego i negatywna ocena inżyniera kontraktu odnośnie zaangażowania wykonawcy. Gmina ogłosi nowy przetarg i będzie starać się o wydłużenie terminu realizacji inwestycji. Wszystko po to, aby nie stracić przyznanej dotacji.

Burmistrz Szprotawy pismem z dnia 04.07.2012 r. wypowiedział umowę z Wykonawcą Kontraktu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Szprotawa”, którym jest konsorcjum dwóch firm: Zakład Ogólnobudowlany „ZBOIS” Sp. z o.o. z Krakowa (lider konsorcjum) i Ecoservice Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. z Zielonej Góry (partner konsorcjum).
Główne powody wypowiedzenia umowy to opóźnienia postępu robót związanych z realizacją kontraktu na wszystkich jego odcinkach (zarówno budowlanych jak i projektowych), brak realizacji programu naprawczego przedłożonego przez wykonawcę, a jednocześnie negatywna ocena inżyniera kontraktu odnośnie zaangażowania wykonawcy w realizację robót.
 
Wzywanie do przyspieszenia prac

Mobilizowanie wykonawcy do przyspieszenia tempa robót zaczęło się już w marcu, kiedy zaobserwowano na wszystkich odcinkach robót znaczne opóźnienia w ich realizacji w stosunku do pierwotnie zakładanych terminów wynikających z przedłożonego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego. Ponadto inżynier kontraktu stwierdził, iż rzeczywisty postęp robót jest zbyt powolny i polecił wykonawcy przedłożenie skorygowanego programu oraz raportu towarzyszącego (programu naprawczego), opisującego zaktualizowane metody, które wykonawca zamierza zastosować w celu przyspieszenia tempa i ukończenia robót w terminach umownych. Pomimo przedłożenia 30.03.2012 r. oczekiwanego programu naprawczego wraz z nowym harmonogramem robót skorygowanym w dniu 27.04.2012 r. wykonawca w dalszym ciągu nie wywiązywał się z obowiązków jego realizacji, a w szczególności w zakresie przedkładania zaktualizowanych harmonogramów rzeczowo-finansowych.
 
Wielokrotne upomnienia

Ocena realizacji kontraktu dokonywana przez inżyniera kontraktu, przedstawiana w szczególności w treści kilkakrotnych upomnień i wystąpień inżyniera kierowanych do wykonawcy wskazuje, że zaangażowanie wykonawcy w realizację robót jest oceniane jednoznacznie negatywnie. Wykonawca nie wypełnia wskazań programu naprawczego, a to uniemożliwia pozytywną prognozę dotyczącą realizacji projektu. Zaangażowanie sił i środków wykonawcy jest niewystarczające. Nie są realizowane zamówienia na dostawę kluczowych urządzeń. Tempo robót jest niezgodne z założeniami, wynika z wyboru technologii prac oraz ich nieefektywności.
 
Osobiste spotkania
 
Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha kilkakrotnie zwoływał spotkania organizacyjno-koordynacyjne, których celem było mobilizowanie wykonawcy do przyspieszenia tempa robót. Burmistrz Rubacha wprost informował, że będzie ściśle monitorował postęp prac i prowadzone działania, a jakiekolwiek opóźnienia leżące po stronie wykonawcy będą skutkowały rozwiązaniem kontraktu. Pomimo składanych przez wykonawcę obietnic w zakresie przyspieszenia prac, większego zatrudnienia i współpracy z nowymi dostawcami stan zaawansowania rzeczowego i finansowego prac był niezadowalający
Zaznaczyć należy, że prace związane z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie zakończyć się miały w marcu br. i zostały wydłużone do września 2012 r., zaś w przypadku przebudowy oczyszczalni ścieków w Wiechlicach ich termin mija we wrześniu br.
Dotychczasowy stan zaawansowania rzeczowego robót związanych z przebudową oczyszczalni ścieków w Wiechlicach kształtuje się na poziomie 19%, rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie – 23%, zaś w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci kanalizacji sanitarnej – 2%.
Od początku realizacji projektu gmina poniosła wydatki związane z kontraktem dotyczącym robót budowlanych w wysokości 8.825.832,62 zł brutto (7.175.473,67 zł netto). Łączna wartość kontraktu wynosi 98.248.256,06 zł brutto. Wobec powyższego aktualny stopień zaawansowania finansowego kontraktu wynosi tylko 8,9%.
 
Jedyne dobre rozwiązanie

Rozwiązanie tak ważnej i istotnej dla gminy umowy było poprzedzone własną oceną pracy wykonawcy, opiniami inżyniera kontraktu sprawującego nadzór inwestorski nad realizacją tego kontraktu, spotkaniami z Instytucją Wdrażającą (tj. Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze), z którą została podpisana umowa o dofinansowanie oraz dogłębną niezależną analizą faktyczną i prawną przeprowadzoną przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną .
Decyzja burmistrza była konieczna, żeby móc zapewnić dalszą prawidłową realizację projektu oraz wyeliminować zagrożenia poniesienia konsekwencji finansowych przewidzianych w umowie o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej tj. utraty przyznanej gminie dotacji w wysokości 52.459.874,32 zł.
 
Następne kroki

Gmina dokona rozliczenia rzeczowo-finansowego z dotychczasowym wykonawcą i przygotuje nową dokumentację przetargową aby móc wyłonić nowego lub nowych wykonawców robót budowlanych. Niezależnie od powyższego czynione będą starania w kierunku wydłużenia terminów rzeczowej i finansowej realizacji tego projektu zawartych w umowie o dofinansowanie.
Gmina dołoży wszelkich możliwych starań, aby prawidłowo zrealizować zaplanowaną inwestycję zgodnie z założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie i nie utracić uzyskanej ciężkimi staraniami dotacji unijnej.
Szczegóły sprawy zostały przedstawione podczas konferencji prasowej w dniu 10 lipca br.
 
Będą przetargi na nowych wykonawców największej szprotawskiej inwestycji

Wyłoniona została firma, która opracowuje dokumentację przetargową i przeprowadzi postępowania w celu wyłonienia nowych wykonawców robót budowlanych. Ponadto WFOŚiG skierował wniosek do Ministerstwa Środowiska o wydłużenie terminu realizacji projektu.

W konsekwencji wypowiedzenia przez gminę umowy na realizację kontraktu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Szprotawa”, którego wykonawcą było konsorcjum dwóch firm: Zakład Ogólnobudowlany „ZBOIS” Sp. z o.o. z Krakowa (lider konsorcjum) i Ecoservice Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. z Zielonej Góry (partner konsorcjum) trwają prace związane z rozliczeniem rzeczowo-finansowym tego wykonawcy.
Zgodnie z zapisami kontraktowymi po otrzymaniu wypowiedzenia wykonawca powinien wykonać roboty zabezpieczające, usunąć swoje mienie (tj. materiał i sprzęt) oraz uporządkować i opuścić teren budowy oczyszczalni ścieków w Wiechlicach i Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie jednocześnie przekazując Inżynierowi wszelkie wymagane dokumenty.
Niestety, w okresie trwania wypowiedzenia (tj. od 06 do 20.07.2012 r.) wykonawca nie przeprowadził w pełni prac zabezpieczających i nie usunął materiałów z placu budowy, lecz pismem z dnia 20.07.2012 r. zwrócił się z prośbą do Burmistrza Szprotawy o wydłużenie terminu wypowiedzenia umowy do 10.08.2012 r. Z racji tego, że wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy przez gminę było prawnie niemożliwe, Burmistrz Szprotawy wyraził zgodę jedynie na wydłużenie czasu na dokończenie prowadzonych przez wykonawcę prac zabezpieczających i opuszczenie terenu budowy do 06.08.2012 r. W związku z wyrażoną zgodą Inżynier Kontraktu polecił wykonawcy przekazanie wszelkich rozliczeń wykonanych robót, dokumentacji projektowej, map do celów projektowych itp. do 10.08.2012 r.

Wizytacja z udziałem wszystkich stron

W dniu 07.08.2012 r. odbyła się wizytacja terenu budowy oczyszczalni ścieków w Wiechlicach i Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie dokonana przy udziale Wykonawcy, Gminy i Inżyniera Kontraktu, w wyniku której stwierdzono, że wykonawca nie dopełnił należycie swoich obowiązków tzn. nie wykonał kompletu robót zapewniających bezpieczeństwo oraz zabezpieczających przed dalszą degradacją powstałego mienia, nie usunął z terenu budowy całego swojego mienia tj. materiału i sprzętu oraz nie uporządkował właściwie Terenu Budowy. W oparciu o zaistniałą sytuację Inżynier Kontraktu polecił zaprzestanie prowadzenia wszelkich robót budowlanych oraz przekazanie przez wykonawcę informacji o konkretnych terminach usunięcia swojego mienia z terenu budowy. Jednocześnie poinformował, że jakikolwiek dostęp do terenu budowy może być udzielony pracownikom wykonawcy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Zamawiającym.
Dotychczas wykonawca nie przekazał wszystkich dokumentów dotyczących wszelkich rozliczeń wykonanych robót oraz znajdujących się w jego posiadaniu dokumentów, za które wykonawca otrzymał płatność oraz inną sporządzoną przez niego lub na jego rzecz dokumentację projektową.
 
Prace nad nową dokumentacją przetargową

Poza rozliczeniem rzeczowo-finansowym z wykonawcą robót budowlanych gmina rozpoczęła prace związane z przygotowywaniem nowej dokumentacji przetargowej, niezbędnej do wyłonienia nowych wykonawców robót budowlanych. Pismem z dnia 31.07.2012 r. skierowane zostały zapytania ofertowe do 4 oferentów na opracowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie postępowań przetargowych na wyłonienie nowych wykonawców robót budowlanych. W wyniku powyższych działań została wyłoniona firma ECM Group Polska S.A. z Warszawy, z którą w dniu 22.08.2012 r. została podpisana stosowna umowa. Całkowita wartość zamówienia wynosi 12.300,00 zł brutto. Za ostateczny termin realizacji umowy przyjęto 31.03.2013 r.
 
Wydłużenie terminów realizacji projektu

Burmistrz pismem z dnia 27.07.2012 r. wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie okresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu do listopada 2015 r. wraz z jednoczesnym zaakceptowaniem nowego Harmonogramu Realizacji Projektu i podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie. Dnia 02.08.2012 r. gmina otrzymała pismo informujące o przekazaniu przez WFOŚiGW w Zielonej Górze przedmiotowej sprawy celem uzyskania zgody przez Instytucję Pośredniczącą, którą jest Ministerstwo Środowiska. Sprawa jest w toku.
 
Jest zgoda ministra na dalszą realizację największego projektu w gminie

Ministerstwo Środowiska i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zgodzili się na kontynuację realizacji projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”.

Pod koniec lipca br. gmina wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie okresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu wraz z jednoczesnym zaakceptowaniem nowego Harmonogramu Realizacji Projektu i podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie, który przekazał przedmiotową sprawę celem uzyskania zgody przez Instytucję Pośredniczącą (tj. Ministerstwo Środowiska).
Ministerstwo Środowiska analizując sytuację gminy, w związku z faktem wypowiedzenia umowy wykonawcy, uznało sprawę za bezsporną, a dotrzymanie dotychczasowych terminów realizacji projektu za nierealne.
W związku z tym gmina uzyskała akceptację zarówno Ministerstwa Środowiska jak również Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, co do zasadności umożliwienia kontynuacji realizacji projektu przy wykorzystaniu środków z Funduszu Spójności. Jednakże zalecono gminie ponowną analizę harmonogramów realizacji projektu i przedłożenie nowych harmonogramów, które jednocześnie będą gwarantowały realizację projektu w ustalonych terminach.
Gmina po wstępnych konsultacjach z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pismem z dnia 18.09.2012r. zaproponowała nowe terminy zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu, w których za ostateczny termin przyjęła dzień 30.06.2015r.

Gmina ogłosiła nowy przetarg na wykonawców największej inwestycji

Nowi wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” wyłonieni zostaną w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.


W dniu wczorajszym gmina ogłosiła przetarg w trybie nieograniczonym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na wyłonienie nowych wykonawców robót budowlanych dla kontraktów realizowanych w oparciu o „Yellow FIDIC” pn.:

„Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”

Część 1: Kontrakt 14 – Kanalizacja Sanitarna dla obszaru Iława-Sowiny i części Osiedla Słoneczne;

Część 2: Kontrakt 15 – Kanalizacja Sanitarna dla osiedla Chrobrego, Starówki oraz części Osiedla Słoneczne”.


Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej z podziałem na poniższe części:

Część I- Kontrakt 14 - Kanalizacja Sanitarna dla obszaru Iława –Sowiny i części Osiedla Słoneczne

Zaprojektowanie i budowa około 19,2 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych, w tym:

§ około 14 820 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;

§ około 4370 m sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej;

Cześć II - Kontrakt 15 - Kanalizacja Sanitarna dla osiedla Chrobrego, Starówki oraz części Osiedla Słoneczne

Zaprojektowanie i budowa około 38,75 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych, w tym:

§ około 32 570 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;

§ około 6170 m sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej;

Ogłoszenie w/w zamówienia publicznego jest konsekwencją wypowiedzenia przez gminę (w lipcu bieżącego roku) umowy na realizację kontraktu pn. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Szprotawa”, którego wykonawcą było konsorcjum dwóch firm: „Zakład Ogólnobudowlany „ZBOIS” Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Ecoservice Sp. z o.o. (partner konsorcjum).
Nadmienić należy, że wybór nowych wykonawców jest niezbędny, aby zapewnić dalszą realizację projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz wyeliminować zagrożenia poniesienia konsekwencji finansowych przewidzianych w umowie o dofinansowanie tj. utraty przyznanej gminie dotacji w wysokości 52.459.874,32zł.
Więcej informacji na temat warunków udziału w postępowaniu, w tym szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia, terminu składania ofert oraz kryteriów ich oceny można uzyskać na stronie internetowej www.szprotawa.pl w zakładce „Biuletyn Informacji Publicznej”.
 
Aneksowana umowa o dofinansowanie największej szprotawskiej inwestycji

31 października 2012 r. Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha podpisał aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” (POIS.01.01.00-00-251/10) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie w/w projektu jest wynikiem zgody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na wydłużenie terminów zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji tak ważnej i strategicznej dla gminy Szprotawa inwestycji infrastrukturalnej. Dzięki temu gmina może kontynuować realizację przedsięwzięcia zgodnie z założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie, nie tracąc uzyskanej ciężkimi staraniami dotacji unijnej.
Okres rzeczowej realizacji inwestycji został wydłużony do kwietnia 2015 r., natomiast zakończenie finansowe do czerwca 2015 r., co oznacza, że do 30.06.2015 r. gmina będzie miała możliwość kwalifikowania wydatków ponoszonych w ramach realizacji niniejszego projektu i ubiegania się o przyznane jej dofinansowanie.
W wyniku aneksu zmniejszy się maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych dla projektu o łączną kwotę 1.119.238,58 zł (tj. z kwoty 61.717.499,20 zł do kwoty 60.598.260,62 zł), co spowoduje obniżenie wysokości dofinansowania o kwotę 951.352,80 zł (tj. z kwoty 52.459.874,32 zł do kwoty 51.508.521,52 zł). Wynika to z faktu nałożonej gminie 15% korekty finansowej z racji naruszenia zasad konkurencyjności przy wyborze dotychczasowego wykonawcy robót projektowo-budowlanych (1.076.321,05 zł) oraz zmniejszenia zakresu rzeczowego projektu o jedną studnię głębinową przy rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie ze względu na wcześniejsze jej wykonanie przez zakład budżetowy ( 42.917,53 zł).
Przypomnijmy, że zasadniczym powodem ubiegania się gminy o wydłużenie okresu realizacji projektu był fakt wypowiedzenia przez Burmistrza Szprotawy w lipcu br. umowy kontraktowej z wyłonionym w 2010 r. wykonawcą robót projektowo-budowlanych, którym było konsorcjum dwóch firm: Zakład Ogólnobudowlany „ZBOIS” Sp. z o.o. z Krakowa (lider konsorcjum) i Ecoservice Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. z Zielonej Góry (partner konsorcjum). Wypowiedzenie nastąpiło z winy Wykonawcy, z racji opóźnień postępu robót związanych z realizacją kontraktu na wszystkich jego odcinkach (zarówno budowlanych jak i projektowych), braku realizacji programu naprawczego a jednocześnie w związku z negatywną oceną Inżyniera Kontraktu odnośnie zaangażowania Wykonawcy w realizację robót.
 
Są chętni do pracy przy największej szprotawskiej inwestycji

Siedem firm chciałoby zaprojektować i wybudować sieć kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Szprotawa w ramach projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”. Minął termin składania ofert. Teraz komisja przetargowa wybierze wykonawcę.

05.12.2012r. w Urzędzie Miejskim w Szprotawie nastąpiło otwarcie ofert na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa:

Część 1: Kontrakt 14 – Kanalizacja Sanitarna dla obszaru Iława-Sowiny i części Osiedla Słoneczne;

Część 2: Kontrakt 15 – Kanalizacja Sanitarna dla osiedla Chrobrego, Starówki oraz części Osiedla Słoneczne”.

Do przetargu zgłosiło się siedem firm.
W najbliższym czasie komisja przetargowa sprawdzi czy oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu i oceni złożone oferty w oparciu o kryteria określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, po czym wybierze najkorzystniejszą ofertę.
Przypomnieć należy, że wybór nowych wykonawców jest niezbędny, aby zapewnić dalszą realizację projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” (POIS.01.01.00-00-251/10) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Kalendarz wydarzeń

Prev
Marzec 2016
Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
 
 
 

3/2016

 
 
 
 Szprotawa dawniej
 
 
 


 • Kampania
 • Lubuskie200
 • Dzialalnosc200
 • Agencja200
 • Centrum obslugi
 • Ziemialubuska200
 • Fundusz pozyczkowy
 • Agencja rozwoju
 • Urzad wojewodzki
 • Laur_oswiaty_baner
 • Olimp_lubuski
 • Szablon wałbrzyska
 • Logo UTW
 • Lubuska Niebieska Linia
 • PARP
 • Krajowy System Usług
 • PZFP
 • Logo_GLubuska
 • Zrzeszenie_prezydentow_burmistrzow_wojtow_logo poziome