DE
EN
PL
Imieniny:
Adrianny, Kazimierza, Wacława
Slider_20 LOGO WSPÓŁPRACA Slider_kwaifikacja Slider_urząd skarbowy Slider_DSC08649 Slider_Organizacje ngo

Urząd Miejski w Szprotawie

ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa

tel. 68 376 38 11
fax 68 376 22 20
 
email: ratusz@szprotawa.pl
godziny otwarcia:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00


MIASTA
PARTNERSKIE


Realizacja projektu - I - II kwartał 2012

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Wyniki z przeprowadzonych ratowniczych badań archeologicznych
na Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie

Dnia 30.12.2011r. gmina otrzymała sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych przy rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie.
Ratownicze badania archeologiczne przeprowadziła firma PRO ARCHAEOLOGIA Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska z Radziechowa.
Przedmiotem badań były odkryte podczas prowadzonych prac budowlanych na głębokości 200-220cm pozostałości drewnianej konstrukcji składającej się z 12 wbitych obok siebie, prostopadle do podłoża zaostrzonych słupów o przekroju okrągłym i czworokątnym, określonej przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jako relikty drewnianej palisady.
Wyniki prac archeologicznych wskazują na to, że odkryto pozostałości nabrzeża w miejscu połączenia Szproty i Młynówki. Dawniej Szprota opływała miasto dookoła cienką wstążką. W obecnej chwili od strony południowej Szprota jest zasypana.
Ponadto na podstawie dat dendro i ikonografii przypuszczalnie określono, że konstrukcja powstała w drugiej połowie XV w (przy założeniu, że drewno nie zostało wykorzystane wtórnie) i funkcjonowała do połowy XVIII w.
Ostatecznie drewniane elementy konstrukcyjne obiektu archeologicznego zostały wydobyte i zdeponowane w zachodniej części Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie.
 
Prace budowlane związane z realizacją projektu - 18.01.2012

W ramach kolejnych prac budowlanych związanych z przebudową oczyszczalni ścieków w Wiechlicach zabetonowano całą płytę denną reaktora biologicznego i fundamentową pod budynek technologiczny biofiltru. Obecnie trwa zbrojenie ścian reaktora biologicznego i roboty murarskie na stacji odbioru ścieków dowożonych. Poza tym cały czas wykonywane są prace ziemne oraz odwodnieniowe przy budowie osadników wtórnych.
Natomiast na Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie w dalszym ciągu wykonywane są konstrukcje żelbetowe fundamentów pod filtry i prace murowe na całym budynku hali filtrów. Oprócz tego trwa odwadnianie, zbrojenie i szalowanie płyty dennej wraz z kanałami odstojnika popłuczyn i kontynuowane są prace na sieciach międzyobiektowych (woda surowa i woda uzdatniona).

Spotkanie organizacyjno-koordynacyjne związane z realizacją projektu

Dnia 19.01.2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie Burmistrz Szprotawy przeprowadził spotkanie organizacyjno-koordynacyjne, które poświęcone było omówieniu aktualnej sytuacji związanej z postępem robót budowlanych na oczyszczalni ścieków w Wiechlicach i Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie oraz problemom związanym z realizacją inwestycji.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Inżyniera Kontraktu, Zakładu Ogólnobudowlanego „ZBOIS” z Krakowa, Zakładu Ogólnobudowlanego „Hydrobiel” z Żar, firmy Ekosystem Sp. z o.o. i Ekoservice Sp. z o.o. z Zielonej Góry oraz Urzędu Miejskiego w Szprotawie.

Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu

Dnia 31.01.2012r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa" w ramach działania I.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Zawarcie aneksu nastąpiło w wyniku zmiany banku obsługującego gminę Szprotawa co spowodowało zmianę wyodrębnionych rachunków bankowych związanych z realizacją w/w projektu.

Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego

Dnia 31.01.2012r. Marszałek Województwa Lubuskiego wydał decyzję o udzieleniu dla gminy Szprotawa pozwolenia wodnoprawnego na:
- wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu ścieków oczyszczonych do rzeki Bóbr wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz wylotu ścieków oczyszczonych do rzeki Kościuszko,
- przekroczenie wału przeciwpowodziowego rzeki Bóbr rurociągiem kanalizacji tłocznej metodą bezwykopową.

Wstrzymanie prac budowlanych

Dnia 01.02.2012r. wpisem do Dziennika Budowy nastąpiło wstrzymanie wszelkich prac budowlanych w zakresie przebudowy oczyszczalni ścieków w Wiechlicach oraz rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie ze względu na złe warunki atmosferyczne spowodowane niską temperatura powietrza.
Wobec powyższego na terenie oczyszczalni ścieków w Wiechlicach prowadzone są wyłącznie prace w zakresie obsługi igłofiltrów i pomp zatapialnych. Natomiast na Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie trwają jedynie prace związane z konserwacją i obsługą igłofiltrów.

Wznowienie prac budowlanych - 24.02.2012

W związku z poprawą warunków atmosferycznych wznowiono prace budowlane w zakresie przebudowy oczyszczalni ścieków w Wiechlicach oraz rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie.
Na terenie oczyszczalni ścieków w Wiechlicach nadal trwa zbrojenie ścian reaktora biologicznego oraz roboty murarskie na stacji odbioru ścieków dowożonych. Ponadto wznowiono prace odwodnieniowe przy budowie osadników wtórnych oraz rozpoczęto prace instalacyjne dotyczące kanalizacji grawitacyjnej. Natomiast na Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie wznowiono prace odwodnieniowe pod zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej, zbrojeniowe odstojnika wód popłuczyn oraz roboty murarskie i instalacyjne na budynku hali filtrów.

Spotkanie organizacyjno-koordynacyjne związane z realizacją projektu

Dnia 24.02.2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie odbyło się spotkanie organizacyjno-koordynacyjne związane z roszczeniami wykonawcy robót budowlanych.
Roszczenia dotyczyły zmniejszenia zakresu robót na Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie oraz przedłużenia czasu na ukończenie prac.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Zakładu Ogólnobudowlanego „ZBOIS”z Krakowa, Inżyniera Kontraktu, firmy Ecoservice Sp. z o.o. z Zielonej Góry oraz Urzędu Miejskiego w Szprotawie.
 
Przyroda niezagrożona

Nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”. Gmina otrzymała nową prawomocną decyzję wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach związaną z realizacją inwestycji „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” gmina otrzymała od wykonawcy robót budowlanych. Dokument ten będzie stanowił załącznik do wydania pozwoleń na budowę dotyczących wykonania sieci kanalizacyjnej.

Poznaj stan najważniejszych prac w gminie - 20.03.2012

„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” to priorytetowy projekt Szprotawy, na którego realizację gmina pozyskała pieniądze z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Od zeszłego roku stale przebiegają prace budowlane związane z przebudową oczyszczalni ścieków w Wiechlicach i rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie.
Na terenie oczyszczalni ścieków w Wiechlicach w dalszym ciągu trwa zbrojenie ścian reaktora biologicznego, prace odwodnieniowe przy budowie osadników wtórnych oraz instalacyjne kanalizacji grawitacyjnej. Dobiegły końca roboty murarskie na stacji odbioru ścieków dowożonych a teraz trwa wykonywanie konstrukcji stropowych budynku.Oprócz tego zakończono również prace związane z wykonaniem ław fundamentowych stacji odwadniania osadu oraz rozpoczęto prace murarskie i instalacyjne kanalizacji podposadzkowej.
W przypadku zaś Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie zakończono roboty związane z wykonaniem płyty fundamentowej pod filtry natomiast cały czas trwają prace murarskie i instalacyjne budynku hali filtrów, odwodnieniowe pod zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej oraz zbrojeniowe odstojnika wód popłuczyn.

Rurociąg coraz bliżej

Mamy pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z wylotem ścieków z oczyszczalni w Wiechlicach do rzeki Bóbr.
Decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z wylotem ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Wiechlicach do rzeki Bóbr wydał dla Gminy Szprotawa Wojewoda Lubuski 27.04.2012r. To efekt zawartej pod koniec ubiegłego roku umowy z Pracownią Inżynieryjno-Projektową „PROSAN” z Kożuchowa, której przedmiotem było wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na wykonanie rurociągu kanalizacji tłocznej.
Rurociąg powstanie w ramach projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”.

Postęp budowlanych prac - 15.05.2012

Na terenie oczyszczalni ścieków w Wiechlicach zakończono już roboty konstrukcyjne związane z budową stacji odbioru ścieków dowożonych. Skończyły się też prace instalacyjne kanalizacji podposadzkowej na stacji odwadniania osadu.
Trwają prace żelbetowe reaktora biologicznego, odwodnieniowe przy budowie osadników wtórnych, instalacyjne kanalizacji grawitacyjnej oraz murarskie i konstrukcyjne budynku stacji odwadniania osadu.
Jednocześnie poza pracami związanymi z przebudową oczyszczalni ścieków w Wiechlicach cały czas prowadzone są roboty murarskie, instalacyjne i elektryczne hali filtrów wraz z budynkiem socjalnym na Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie. Trwają także prace odwodnieniowe i żelbetowe związane z wykonaniem zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej. W ramach prac na sieciach międzyobiektowych (woda surowa i woda uzdatniona) wykonywane są przeciski pod kanałem Młynówka. Ponadto zakończono już prace żelbetowe odstojnika wód popłuczyn.
Powyższe prace odbywają się w ramach realizacji projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”.
 
 
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Zobacz galerie:

Kalendarz wydarzeń

Prev
Marzec 2016
Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
 
 
 

3/2016

 
 
 
 Szprotawa dawniej
 
 
 


 • Kampania
 • Lubuskie200
 • Dzialalnosc200
 • Agencja200
 • Centrum obslugi
 • Ziemialubuska200
 • Fundusz pozyczkowy
 • Agencja rozwoju
 • Urzad wojewodzki
 • Laur_oswiaty_baner
 • Olimp_lubuski
 • Szablon wałbrzyska
 • Logo UTW
 • Lubuska Niebieska Linia
 • PARP
 • Krajowy System Usług
 • PZFP
 • Logo_GLubuska
 • Zrzeszenie_prezydentow_burmistrzow_wojtow_logo poziome