DE
EN
PL
Imieniny:
Adrianny, Kazimierza, Wacława
Slider_20 LOGO WSPÓŁPRACA Slider_kwaifikacja Slider_urząd skarbowy Slider_DSC08649 Slider_Organizacje ngo

Urząd Miejski w Szprotawie

ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa

tel. 68 376 38 11
fax 68 376 22 20
 
email: ratusz@szprotawa.pl
godziny otwarcia:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00


MIASTA
PARTNERSKIE


Realizacja projektu - III - IV kwartał 2011

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Prace budowlane związane z realizacją projektu - 05.07.2011

Kontynuowane są prace budowlane związane z przebudową oczyszczalni ścieków w Wiechlicach. Sukcesywnie prowadzone są prace związane ze wznoszeniem ścian budynku socjalnego. Betonowane są również ściany pompowni ścieków oczyszczonych. Poza tym wykonywane jest szalowanie i zbrojenie fundamentów pod biofiltr. W międzyczasie rozpoczęto też prace ziemne przygotowawcze pod wylanie płyty dennej pod zbiornik retencyjny oraz zebrano warstwę ziemi urodzajnej w miejscu przeznaczonym na budowę reaktora biologicznego. Ponadto przystąpiono do prac w zakresie rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Młynarskiej w Szprotawie poprzez przygotowywanie podłoża pod zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej.
Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
 
Tablice informacyjne związane z realizacją projektu - 27.07.2011

W dniu 08 lipca 2011 r. na terenie miasta Szprotawy i Oczyszczalni Ścieków w Wiechlicach zamontowano 8 jednostronnych tablic informacyjnych w ramach realizacji projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa".
Tablice są jednym z obowiązkowych działań informacyjno-promocyjnych gminy wynikających z umowy o dofinansowanie mających na celu zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziału środków Unii Europejskiej w przedmiotowym projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Nadmienić należy, iż wykonawcą tablic była firma „AMAJA" Marcin Łukasiewicz z Żagania wyłoniona w wyniku rozeznania rynku na podstawie pisemnego zapytania ofertowego skierowanego do 8 oferentów. Realizacja zamówienia rozpoczęła się z dniem podpisania umowy z wykonawcą tj. 01 czerwca br. i obejmowała opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż w/w tablic. Całkowita wartość tego zadania wyniosła 14.760,00 zł brutto.
 
Wstrzymanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie w ramach projektu

Decyzjami Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 11.07.2011 r. i 12.07.2011 r. (po uprzednim dokonaniu wpisu do Dziennika Budowy w dniu 08.07.2011 r.) nastąpiło natychmiastowe wstrzymanie wszelkich robót w zakresie rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie objętych projektem „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa'.
Głównym powodem takich decyzji było wykopanie na terenie Stacji Uzdatniania Wody podczas prowadzonych prac ziemnych reliktów drewnianej palisady. Z uwagi na to, iż obszar tych robót zlokalizowany jest na terenie zespołu urbanistycznego miasta Szprotawa wpisanego do rejestru zabytków działania konserwatora w tym zakresie były nieodzowne, a ze względu na ważny interes społeczny jakim jest zachowanie w jak najlepszym stanie zabytków archeologicznych nadano im rygor natychmiastowej wykonalności.
W konsekwencji powyższego na podstawie decyzji z dnia 15 lipca br. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze nakazał Gminie dalsze wstrzymanie robót na Stacji Uzdatniania Wody, przy ul. Młynarskiej w Szprotawie i przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych w niezbędnym zakresie na obszarze, na którym dokonano odkrycia zabytku archeologicznego.
Zalecone przez konserwatora działania są w trakcie realizacji.
 
Podpisanie aneksu z wykonawcą robót budowlanych związanych
z realizacją projektu

W dniu 21 lipca 2011 r. Burmistrz Szprotawy Pan Józef Rubacha podpisał aneks do umowy z wykonawcą kontraktu nr IR.VII.342-26/2010 z dnia 03.12.2010 r. na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej, rozbudowie SUW w Szprotawie, przebudowie Oczyszczalni Ścieków w Wiechlicach w ramach projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa".
Zmiana umowy spowodowała zwiększenie wartości brutto umowy o kwotę 798.966,31 zł i podyktowana była ustawową zmianą stawki podatku VAT z 22% na 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r Nr 54 poz.535 z późń.zm) oraz art. 19 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 238 poz.1578).
Nadmienia się, że zmiana umowy w opisanym powyżej zakresie nie spowodowała zmiany ogólnej wartości netto zatwierdzonej kwoty kontraktowej dla Wykonawcy (pozostała ona na tym samym poziomie tj. 79.876.630,94 zł).

Prace budowlane związane z realizacją projektu - 29.07.2011

Zaawansowanie prac budowlanych związanych z przebudową Oczyszczalni Ścieków w Wiechlicach przedstawia się następująco. Aktualnie prowadzone są roboty ziemne pod reaktor biologiczny. Zakończono roboty ziemne i trwa przygotowywanie podłoża pod płytę denną zbiornika retencyjnego. Poza tym zapuszczono zbiornik pompowni ścieków oczyszczonych metodą studniarską. W międzyczasie rozpoczęto również montaż stropu budynku socjalnego oraz wylano płytę pod biofiltr i stację PIX-u. Wykonano również kolektor kanalizacji grawitacyjnej z pompowni ścieków oczyszczonych do cieku Kościuszko.
 
Podpisanie umowy z wykonawcą badań archeologicznych

Dnia 16 sierpnia 2011 r. została zawarta umowa z firmą pn. „Pro Archeologia Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska” z Radziechowic (woj. dolnośląskie) na wykonanie ratowniczych badań archeologicznych w trakcie prowadzenia robót budowlanych w zakresie rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”.
Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku na podstawie pisemnego zapytania ofertowego skierowanego do 5 oferentów. Wartość zamówienia wyniosła 4.920,00 zł brutto a ostateczny termin jego wykonania ustalony został na dzień 16 luty 2012 r.
Nadmienia się, że konieczność powołania archeologa i przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych wynikła z decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 11.07.2011 r. i 12.07.2011 r. , na podstawie których (po uprzednim dokonaniu wpisu do Dziennika Budowy w dniu 08.07.2011 r.) nastąpiło natychmiastowe wstrzymanie wykonywania wszelkich robót w zakresie rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie. Głównym powodem takich decyzji było wykopanie na terenie Stacji Uzdatniania Wody podczas prowadzonych prac ziemnych reliktów drewnianej palisady.

Wznowienie wstrzymanych robót budowlanych w zakresie rozbudowy
Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie - 18.08.2011

Na wniosek gminy skierowany do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie oraz w związku rozpoczętą realizacją zaleceń Konserwatora w kwestii przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych reliktów drewnianej palisady w dniu 29 lipca 2011 r. wydana została przez Konserwatora decyzja o wznowieniu robót w zakresie rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie.
W konsekwencji powyższego wykonawca, którym jest Zakład Ogólnobudowlany „ZBOIS” Sp.z.o.o. z Krakowa z dniem 16 sierpnia 2011 r. wznowił prace budowlane w tym obszarze i związane są one z rozbiórką oraz przebudową hali filtrów i budynku socjalnego.
 
Prace budowlane związane z realizacją projektu- 01.09.2011

W dalszym ciągu trwają prace budowlane związane z przebudową oczyszczalni ścieków w Wiechlicach. Dotychczas wykonano strop budynku socjalnego, natomiast teraz przygotowywane jest podłoże pod ułożenie pokrycia dachowego. Jednocześnie wykonywane jest zbrojenie pod wylanie płyty dennej zbiornika retencyjnego.
Zrobiono także wykop pod reaktor biologiczny i w chwili obecnej trwają roboty związane z przygotowaniem podłoża pod płytę denną. Oprócz tego w trakcie wykonywania jest kolektor tłoczny odprowadzający ścieki oczyszczone do rzeki Bóbr.
Poza pracami związanymi z przebudową oczyszczalni ścieków rozpoczęto rozbiórkę hali filtrów i budynku socjalnego na Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie. Zdemontowano instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, elektryczne i gazowe. Przygotowano również posadowienie pod tymczasowe usytuowanie zbiorników filtracyjnych. Obecnie rozbierany jest dach budynku socjalnego. Oprócz prac budowlanych trwają też badania archeologiczne związane z zabezpieczeniem reliktów drewnianej palisady odkrytych w trakcie prowadzenia wcześniejszych wykopów w miejscu, w którym mają powstać zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej.
 
Zastrzeżenia do informacji o wynikach kontroli doraźnych następczych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych związane z realizacją projektu

W dniu 02 września 2011r. do otrzymanych wyników z kontroli doraźnych następczych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wysłane zostały dwa zastrzeżenia w zakresie trzech postępowań na:
opracowanie dokumentacji dla celów pozyskiwania środków z Funduszu Spójności oraz na zamówienie dodatkowe związane z opracowaniem dokumentacji dla celów pozyskiwania środków z Funduszu Spójności,
pomoc techniczną finansowo-organizacyjną dla JRP.
Zastrzeżenia do informacji o wynikach kontroli doraźnych następczych dotyczące w/w postępowań nie zostały przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych uwzględnione. Z tego też względu stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zawarte w wynikach kontroli oraz zastrzeżenia Gminy zostały skierowane do Krajowej Izby Odwoławczej celem zaopiniowania. Opinia Krajowej Izby Odwoławczej będzie wiążąca dla Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
 
Podpisanie umowy z Wydawcą Gazety Regionalnej

W dniu 07 września 2011r Burmistrz Szprotawy podpisał umowę z Wydawcą Gazety Regionalnej tj. Spółką cywilną MKM z Żar na przygotowanie projektu graficznego wraz z korektą redakcyjną i publikacje pięciu ogłoszeń prasowych związanych z realizacją projektu w latach 2011-2013. Wykonawca został wyłoniony w wyniku rozeznania rynku na podstawie pisemnego zapytania ofertowego skierowanego do 3 oferentów. Wartość zamówienia wyniosła 5.343,12zł brutto. Publikacja artykułów w prasie jest jednym z obowiązkowych działań informacyjno-promocyjnych gminy wynikających z umowy o dofinansowanie mających na celu zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziału środków Unii Europejskiej w przedmiotowym projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
Podpisanie umowy na przeprowadzenie badań (nadzorów) archeologicznych
na Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie

W dniu 14 września 2011r. Burmistrz Szprotawy podpisał umowę z Archeologiczną Pracownią Badawczą „THOR” z Niechanowa na przeprowadzenie badań (nadzorów) archeologicznych w trakcie realizacji robót budowlanych w zakresie Rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie. Wykonawca został wyłoniony w wyniku rozeznania rynku na podstawie pisemnego zapytania ofertowego skierowanego do 6 oferentów. Wartość zamówienia wyniosła 12.300,00zł brutto, a ostateczny termin jego wykonania ustalony został na dzień 30.06.2012r. Przedmiotowa umowa jest konsekwencją realizacji zaleceń Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wynikających z faktu, iż obszar prowadzonych robót w zakresie Stacji Uzdatniania Wody należy do ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej.
 
Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej z kontroli procedur zawierania umów w ramach postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji dla celów pozyskiwania środków z Funduszu Spójności

W dniu 19 września 2011r. Burmistrz Szprotawy wniósł powtórne zastrzeżenia do otrzymanej (dnia 13.09.br). z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informacji pokontrolnej z kontroli doraźnej procedur zawierania umów w ramach postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na opracowanie dokumentacji dla celów pozyskiwania środków z Funduszu Spójności oraz postępowania przetargowego w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z opracowaniem dokumentacji dla celów pozyskiwania środków z Funduszu Spójności, na które zostały nałożone korekty finansowe w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych (zarówno na zamówienie podstawowe jak i zamówienie dodatkowe).
 
Spotkanie organizacyjno-koordynacyjne

W dniu 23 września 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Burmistrz Szprotawy przeprowadził spotkanie organizacyjno-koordynacyjne, które poświęcone było omówieniu aktualnej sytuacji i problemom przy realizacji inwestycji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Inżyniera Kontraktu, Zakładu Ogólnobudowlanego „ZBOIS” z Krakowa i firmy Ekosystem z Zielonej Góry.
 
Prace budowlane związane z realizacją projektu
„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej
dla aglomeracji Szprotawa” - 28.09.2011

Nadal kontynuowane są prace budowlane związane z przebudową oczyszczalni ścieków w Wiechlicach. Dotychczas wykonano stan surowy budynku socjalnego i przygotowywane jest podłoże pod ułożenie pokrycia dachowego. Jednocześnie wykonano płytę denną zbiornika retencyjnego. Zrobiono także wykop pod reaktor biologiczny i w chwili obecnej trwają roboty związane z przygotowaniem podłoża pod płytę denną. Oprócz tego w trakcie wykonywania jest kolektor tłoczny odprowadzający ścieki oczyszczone do rzeki Bóbr.
W ramach modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Młynarskiej w Szprotawie rozebrano halę filtrów wraz z częścią socjalną. Część technologiczna (filtry) została wystawiona poza obrys budynku na tymczasowe fundamenty i w chwili obecnej trwają prace przy uruchomieniu technologii tymczasowej, aby zapewnić mieszkańcom stały dostęp do wody pitnej.
Oprócz prac budowlanych trwają również badania archeologiczne związane z zabezpieczeniem reliktów drewnianej palisady odkrytych w trakcie prowadzenia wcześniejszych wykopów w miejscu, w którym mają powstać zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej.

Kolejne wznowienie pozostałych robót budowlanych
na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie

W związku z uzyskaniem decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 19.09.2011r. o udzieleniu pozwolenia na prowadzenie badań (nadzorów) archeologicznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie wykonawca, którym jest Zakład Ogólnobudowlany „ZBOIS” Sp. z o.o. z Krakowa dnia 21.09.2011r. wznowił pozostałe prace budowlane objęte zakresem rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie.
Nadmienia się, że wznowione w dniu 16.08.2011r. prace budowlane dotyczyły jedynie zarysu hali filtrów wraz z budynkiem socjalnym.
 
Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej z kontroli procedur zawierania umów w ramach postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji dla celów pozyskiwania środków z Funduszu Spójności

Pismem z dnia 23.09.2011r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze po rozpatrzeniu wniesionych przez gminę zastrzeżeń podtrzymał swoje stanowisko zawarte w informacji pokontrolnej z dnia 02.09.2011r. odnośnie nałożenia korekty finansowej w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych na postępowanie przetargowe pt. „Opracowanie dokumentacji dla celów pozyskania środków z Funduszu Spójności dla inwestycji pn. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Szprotawa” zarówno na zamówienie podstawowe jak i zamówienie dodatkowe. W następstwie tego dnia 29.09.2011r. Burmistrz Szprotawy podpisał informację pokontrolną z kontroli doraźnej procedur zawierania umów w zakresie w/w postępowań.
Korekta finansowa jest konsekwencją dokonanych przez gminę naruszeń w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych podczas udzielania w/w zamówień w trybie zapytania o cenę i z wolnej ręki.
 
Złożenie zastrzeżeń wraz z wnioskiem o skierowanie sprawy
do Ministerstwa Środowiska w zakresie nałożonej korekty finansowej na pomoc techniczną finansowo-organizacyjną

W wyniku dwukrotnie wniesionych przez Burmistrza Szprotawy zastrzeżeń do informacji pokontrolnej z kontroli doraźnej postępowania „Pomoc techniczna finansowo-organizacyjna dla JRP dla inwestycji pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zmniejszył wysokość korekty finansowej ze 100% do 25% kosztów kwalifikowalnych tego kontraktu.
Jednakże w dniu 07.10.2011r. Burmistrz Szprotawy wniósł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze po raz trzeci swoje zastrzeżenia co do ustaleń związanych z nałożeniem 25% korekty finansowej dla postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy pomocy technicznej finansowo-organizacyjnej wraz z wnioskiem o skierowanie sprawy do rozstrzygnięcia przez Ministerstwo Środowiska.
 
Spotkania organizacyjno-koordynacyjne

Dnia 10 października 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie Burmistrz Szprotawy przeprowadził spotkanie organizacyjno-koordynacyjne, które poświęcone było omówieniu aktualnej sytuacji związanej z postępem robót budowlanych na oczyszczalni ścieków w Wiechlicach i Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie wraz zachowaniem terminów ich zakończenia oraz sprawom związanym ze sposobem prowadzenia dokumentacji budowy.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Inżyniera Kontraktu, Zakładu Ogólnobudowlanego „ZBOIS” z Krakowa i Zakładu Ogólnobudowlanego „Hydrobiel” z Żar.
 
Opinie Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie wniesionych zastrzeżeń do informacji o wynikach kontroli doraźnych następczych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Dnia 10 października 2011r. Burmistrz Szprotawy otrzymał dwie Uchwały Krajowej Izby Odwoławczej odnośnie rozpatrzenia zgłoszonych przez Gminę Szprotawa do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zastrzeżeń dotyczących informacji o wynikach kontroli doraźnych następczych w przedmiocie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na:
„Opracowanie dokumentacji dla celów pozyskania środków z Funduszu Spójności dla inwestycji pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” – zamówienie podstawowe;
„Opracowanie dokumentacji dla celów pozyskania środków z Funduszu Spójności dla inwestycji pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” – zamówienie dodatkowe;
Pomoc techniczną finansowo-organizacyjną dla JRP dla inwestycji pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”.
Krajowa Izba Odwoławcza w swoich opiniach uznała, że zastrzeżenia Zamawiającego do informacji o wyniku kontroli doraźnych następczych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w/w postępowań nie zasługują na uwzględnienie. Oznacza to podtrzymanie stanowiska Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych stwierdzającego naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie w/w postępowań przetargowych.
 
Prace budowlane związane z realizacją projektu- 18.10.2011

Sukcesywnie prowadzone są prace budowlane na oczyszczalni ścieków w Wiechlicach. Wykonano instalację kanalizacji podposadzkowej i instalację wody użytkowej w budynku socjalnym, a w chwili obecnej trwa ułożenie pokrycia dachowego. Ponadto trwa zbrojenie i szalowanie ścian zbiornika retencyjnego. W przypadku zaś reaktora biologicznego roboty związane z przygotowaniem podłoża pod płytę denną zostały zakończone, a teraz wykonywana jest podbudowa z betonu chudego.
Natomiast na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie uruchomiona została technologia tymczasowa filtrów. Ponadto wykonano wykopy pod fundamenty hali filtrów i roboty ziemne przy odstojniku wód popłuczyn. W chwili obecnej trwają prace na sieciach międzyobiektowych (woda surowa i woda uzdatniona).
 
Prace budowlane związane z realizacją projektu - 04.11.2011

W dalszym ciągu trwają prace związane z ułożeniem pokrycia dachowego budynku socjalnego na oczyszczalni ścieków w Wiechlicach. W międzyczasie zabetonowano pierwszy z trzech segmentów ściany zbiornika retencyjnego, natomiast obecnie trwa szalowanie i zbrojenie jego dalszej części. Ponadto zakończono podbudowę z betonu chudego, wykonano wieńce żelbetowe oraz uzbrojono i oszalowano jedną komorę płyty dennej reaktora biologicznego.
Na Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie wykonano podbudowę z betonu chudego pod halę filtrów, a tymczasem trwa szalowanie i zbrojenie jej ław fundamentowych.
Ponadto cały czas prowadzone są prace na sieciach międzyobiektowych (woda surowa i woda uzdatniona).
 
Rozstrzygnięcie Ministerstwa Środowiska w związku z nałożoną korektą finansową na pomoc techniczną finansowo-organizacyjną

Dnia 17.11.2011r. gmina otrzymała pismo od Instytucji Pośredniczącej, którą jest Ministerstwo Środowiska z decyzją o podtrzymaniu 25% korekty finansowej nałożonej w związku z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy pomocy technicznej finansowo-organizacyjnej dla JRP.
Decyzja w tej sprawie jest wynikiem trzykrotnie wniesionych zastrzeżeń przez Burmistrza Szprotawy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (Instytucji Wdrażającej) i wniosku o skierowanie sprawydo rozstrzygnięcia przez Ministerstwo Środowiska jako Instytucji Pośredniczącej.
Instytucja Pośrednicząca w swoim rozstrzygnięciu poinformowała, że odstąpiła od sprawdzenia zgodności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych uznając, że organami wyspecjalizowanymi w tym zakresie jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Krajowa Izba Odwoławcza. Natomiast poddała swojej ocenie zasadność nałożenia korekty wymierzonej za stwierdzone naruszenia oraz jej stawkę.
W wyniku analizy Instytucja Pośrednicząca przyjęła stanowisko Instytucji Wdrażającej dotyczące metodologii określenia oraz wysokości stawki korekty i nie znalazła argumentacji, która mogłaby stanowić należyte uzasadnienie jej obniżenia. W związku z tym podtrzymała nałożenie maksymalnej stawki korekty finansowej w wysokości 25% kosztów kwalifikowalnych na kontrakt „Pomoc techniczna finansowo-organizacyjna dla JRP dla inwestycji pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”.

Podpisanie umowy na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na wykonanie rurociągu kanalizacji tłocznej
w ramach realizacji projektu

Dnia 02 grudnia 2011r. Burmistrz Szprotawy podpisał umowę z Pracownią Inżynieryjno-Projektową „PROSAN” z Kożuchowa na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na wykonanie rurociągu kanalizacji tłocznej metodą bezwykopową na działkach 21/8, 251/1, 10/1, 7, 244,/2, 248/1 w obrębie Dziećmiarowice.
Wykonawca został wyłoniony w wyniku rozeznania rynku na podstawie pisemnego zapytania ofertowego skierowanego do 5 oferentów. Wartość zamówienia wyniosła 23.985,00zł brutto, a ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy ustalony został na dzień 31.05.2012r.
Projektowany rurociąg tłoczny będzie stanowił część kanalizacji tłocznej odprowadzającej ścieki oczyszczone z nowej oczyszczalni ścieków.
 
Podpisanie umowy na wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji projektu

Dnia 02 grudnia 2011r. Burmistrz Szprotawy podpisał umowę z Pracownią Badawczo-Projektową „AQUAGEO” z Raculi na wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Wiechlicach do rzeki Bóbr oraz do cieku Kościuszko oraz przejście rurociągiem tłocznym pod wałem w obrębie Dziećmiarowice.
Wykonawca został wyłoniony w wyniku rozeznania rynku na podstawie pisemnego zapytania ofertowego skierowanego do 5 oferentów. Wartość zamówienia wyniosła 7.380,00zł brutto, a ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy ustalony został na dzień 31.05.2012r.
Projektowany rurociąg tłoczny będzie stanowił część kanalizacji tłocznej odprowadzającej ścieki oczyszczone z nowej oczyszczalni ścieków.
 
Prace budowlane związane z realizacją projektu - 05.12.2011

W zakresie objętym przebudową oczyszczalni ścieków w Wiechlicach wykonano konstrukcje żelbetowe ściany zbiornika retencyjnego oraz czterech komór płyty dennej reaktora biologicznego. Obecnie trwa zbrojenie ostatniej komory płyty dennej i ścian drugiej komory reaktora biologicznego. Ponadto dobiegają końca prace związane z ułożeniem pokrycia dachowego budynku socjalnego.
W ramach rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie zakończono prace żelbetowe fundamentów hali filtrów. Oprócz tego zabito ścianki szczelne dookoła zbiornika wód popłuczyn. Obecnie wykonywane są konstrukcje żelbetowe fundamentów pod filtry i prace murowe na całym budynku hali filtrów. Ponadto w dalszym ciągu trwają prace na sieciach międzyobiektowych (woda surowa i woda uzdatniona).
 
Zakończenie ratowniczych badań archeologicznych na SUW
w Szprotawie - 14.12.2011

Dnia 13.12.2011r. zakończyły się ratownicze badania archeologiczne związane z zabezpieczeniem reliktów drewnianej palisady, które odkryte zostały w trakcie prowadzenia wykopów na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie.
Relikty drewnianej palisady zostały zabezpieczone poprzez zdeponowanie ich i zakopanie w wykopie zlokalizowanym obok miejsca, w którym mają powstać zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej. Zabezpieczone w ten sposób relikty drewnianej palisady będą przechowywane w tych samych warunkach gruntowo-wodnych i na takiej samej głębokości, na której je wydobyto. Całość prac prowadzona była pod nadzorem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Zielonej Góry.

Prace budowlane związane z realizacją projektu- 29.12.2011

Kontynuując prace budowlane w zakresie przebudowy oczyszczalni ścieków w Wiechlicach uzbrojono i oszalowano ostatnią komorę płyty dennej reaktora biologicznego. Obsypano pospółką zbiornik retencyjny do poziomu niwelety terenu. Ponadto wykonano fundamenty pod stację odbioru ścieków dowożonych oraz podbudowę, zbrojenie i szalowanie pod płytę biofiltru. W międzyczasie zakończono również roboty ziemne pod stację odwadniania osadu oraz wznowiono prace ziemne przy osadnikach wtórnych.
W ramach rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie w dalszym ciągu wykonywane są konstrukcje żelbetowe fundamentów pod filtry i prace murowe na całym budynku hali filtrów. Oprócz tego trwa odwadnianie, zbrojenie i szalowanie płyty dennej wraz z kanałami odstojnika wód popłuczyn. Ponadto prowadzone są również prace na sieciach międzyobiektowych (woda surowa i woda uzdatniona).
 
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
 
Zobacz galerie:

Kalendarz wydarzeń

Prev
Marzec 2016
Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
 
 
 

3/2016

 
 
 
 Szprotawa dawniej
 
 
 


 • Kampania
 • Lubuskie200
 • Dzialalnosc200
 • Agencja200
 • Centrum obslugi
 • Ziemialubuska200
 • Fundusz pozyczkowy
 • Agencja rozwoju
 • Urzad wojewodzki
 • Laur_oswiaty_baner
 • Olimp_lubuski
 • Szablon wałbrzyska
 • Logo UTW
 • Lubuska Niebieska Linia
 • PARP
 • Krajowy System Usług
 • PZFP
 • Logo_GLubuska
 • Zrzeszenie_prezydentow_burmistrzow_wojtow_logo poziome