DE
EN
PL
Imieniny:
Adrianny, Kazimierza, Wacława
Slider_20 LOGO WSPÓŁPRACA Slider_kwaifikacja Slider_urząd skarbowy Slider_DSC08649 Slider_Organizacje ngo

Urząd Miejski w Szprotawie

ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa

tel. 68 376 38 11
fax 68 376 22 20
 
email: ratusz@szprotawa.pl
godziny otwarcia:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00


MIASTA
PARTNERSKIE


Realizacja projektu - III kwartał 2010 - II kwartał 2011

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Podpisanie umowy o dofinansowanie - 20.08.2010

W dniu 20 sierpnia 2010 r. Burmistrz Szprotawy -Franciszek Sitko podpisał w imieniu Gminy Szprotawa umowę o dofinansowanie projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa" ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Nadmienić należy, że umowa jest uwieńczeniem niezwykle trudnej i wytężonej pracy związanej z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej. Wniosek o dofinansowanie został złożony w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w dniu 30 listopada 2009 r. w trybie konkursowym i spośród 59 wniosków z całego kraju konkurował o uzyskanie dotacji unijnej. Podlegał on ocenie formalnej a także ocenie merytorycznej l oraz II stopnia przeprowadzanej przez zespół niezależnych ekspertów.
W wyniku oceny merytorycznej l stopnia wniosek uzyskał najwyższą punktację w kraju zajmując tym samym pierwsze miejsce na liście rankingowej. Ocena merytoryczna II stopnia zakończyła się wynikiem pozytywnym warunkowym, co wymagało spełnienia w krótkim okresie czasu wskazanych przez ekspertów uwag.
Suma punktów uzyskanych w wyniku w/w ocen uplasowała wniosek na drugim miejscu w kraju.
 
Podpisanie umów z wykonawcami

Dnia 03.12.2010 r. Burmistrz Szprotawy - Franciszek Sitko podpisał w imieniu Gminy Szprotawa umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na:
- rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody, przy ul. Młynarskiej w Szprotawie wraz z wykonaniem dwóch studni na ujęciu wody podziemnej, przy ul. Kraszewskiego w Szprotawie,
- przebudowie oczyszczalni ścieków w Wiechlicach,
- zaprojektowaniu i budowie kanalizacji sanitarnej na terenie szprotawskich osiedli: Chrobrego, Starówka, Słoneczne, Iława, Sowiny.
Wykonawcą robót jest Konsorcjum dwóch firm, w skład którego wchodzi: Zakład Ogólnobudowlany „ZBOIS" Sp. z o.o. z Krakowa(Lider Konsorcjum) i Ecoservice Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. z Zielonej Góry(Partner Konsorcjum).
Ponadto tego samego dnia została podpisana umowa na pełnienie funkcji Inżyniera oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego. Funkcję Inżyniera sprawuje firma DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o. z Legnicy, której podwykonawcą jest firma ECM Group Polska Sp. z o.o. z Warszawy.
 
Problemy związane z realizacją projektu

Jednym z zasadniczych problemów związanych z tą inwestycją jest fakt podpisania w dniu 03 grudnia 2010 r. umowy z wykonawcą w ramach jednego dużego kontraktu na wykonanie robót budowlanych obejmujących: Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody, Przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Wiechlicach oraz zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacyjnej w mieście Szprotawa o wartości 97.449.489,75 zł brutto, stanowiącej ponad 91% całkowitej wartości projektu określonej w umowie o dofinansowanie.
Podłoże zawarcia tej umowy jest kontrowersyjne i wynika z uprzednio przeprowadzonego przez gminę postępowania przetargowego (w trybie przetargu ograniczonego) na wyłonienie wykonawcy tych prac. Z uwagi na dużą wartość zamówienia, w myśl przepisów Prawa Zamówień Publicznych dokumenty z przeprowadzonego postępowania wymagały weryfikacji przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w ramach tzw. kontroli uprzedniej tj. przed podpisaniem umowy z wyłonionym wykonawcą.
W wyniku tej kontroli Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wystosował do gminy informację stwierdzającą, że naruszone zostały przepisy Prawa Zamówień Publicznych dotyczące zasady uczciwej konkurencji poprzez zawężenie kręgu potencjalnych wykonawców przystąpienia do przetargu.
Wbrew stwierdzonym naruszeniom przepisów Prawa Zamówień Publicznych gmina zdecydowała się na podpisanie umowy z wykonawcą opierając się na opinii firmy konsultingowej stwierdzającej, że skoro Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w swojej informacji o wynikach kontroli nie stwierdził unieważnienia postępowania, nie nakazał usunięcia stwierdzonych naruszeń ani nie wydał zaleceń pokontrolnych brak jest przeszkód prawnych uniemożliwiających zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą.
Problem ten wiąże się bezpośrednio z wysokością przyznanej gminie dotacji unijnej na to zadanie. Zgodnie bowiem z zasadami kwalifikowalności wydatków dofinansowaniem mogą zostać objęte tylko te koszty projektu, których wydatkowanie odbywa się w myśl przepisów Prawa Zamówień Publicznych a odstępstwa w opisanym zakresie mogą skutkować nałożeniem korekty finansowej w wysokości od 5 do 25% przyznanej dotacji.
W związku z tym pomimo zarzutów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i groźby utraty części dofinansowania rozpoczęto realizację umowy kierując się tym, że brak realizacji zadania skutkowałby rozwiązaniem umowy o dofinansowanie a zarazem ponoszeniem przez gminę wysokich kar środowiskowych z tytułu zanieczyszczania środowiska.
Aktualnie trwa kontrola wszystkich rozstrzygniętych przetargów objętych zakresem wniosku o dofinansowanie przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegaturę w Poznaniu i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Niezależnie od tego zostało złożone do Prokuratury Rejonowej doniesienie o możliwości narażenia gminy na utratę części lub całości dofinansowania i dojścia do niedozwolonych praktyk korupcyjnych. Ponadto Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wszczął kontrolę doraźną w sprawie przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na wykonanie usługi obejmującej pomoc techniczną finansowo-organizacyjną dla JRP.


Przekazanie Terenu Budowy - 07.04.2011

Dnia 07.04.2011 r. nastąpiło oficjalne przekazanie Terenu Budowy związanego z realizacją inwestycji pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa".
W przekazaniu Terenu Budowy uczestniczyli:
- Pan Józef Rubacha - Burmistrz Szprotawy,
- Pan Benedykt Tomczyk, Pani Agnieszka Gąsiorek i Pan Piotr Michniewicz - przedstawiciele firmy „ZBOIS" z Krakowa,
- Pan Robert Matyjaszek - przedstawiciel firmy Ecoservice z Zielonej Góry,
- Pan Piotr Pazdan - przedstawiciel firmy ECM z Warszawy.
Planowany termin zakończenia robót budowlanych szacuje się na II połowę 2013 r.
 
Podpisanie aneksu do umowy z wykonawcą
na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu


W dniu 24 marca 2011 r. Burmistrz Szprotawy Pan Józef Rubacha podpisał aneks do umowy z wykonawcą nr IR. VII.342-27/2010 z dnia 03.12.2010 r na pełnienie funkcji Inżyniera oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa".
Zmiana umowy z wykonawcą spowodowała zwiększenie wartości brutto umowy o kwotę 21.170,00zł i podyktowana była ustawową zmianą stawki podatku VAT z 22% na 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2004r Nr 54 póz. 535 z późn. zm) oraz art. 19 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2010r.Nr 238 póz. 1578).
Nadmienia się, że zmiana umowy w opisanym powyżej zakresie nie spowodowała zmiany wynagrodzenia netto Konsultanta. Pozostało ono na tym samym poziomie tj. 2.117.000,00 zł. Ponadto przedmiotowa zmiana jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia została przewidziana możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, a przyczyną zmiany umowy są okoliczności wymienione powyżej.
 
Wyniki kontroli CBA w zakresie przeprowadzonych postępowań dotyczących realizacji projektu

W dniu 22 kwietnia 2011 r zakończyła się trwająca 6 miesięcy kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatury w Poznaniu w przedmiocie udzielania zamówień publicznych w Gminie Szprotawa obejmująca m.in. przeprowadzone postępowania dotyczące realizacji projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa". W wyniku kontroli stwierdzono:
1) nieprawidłowości w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w 2008r. na opracowanie dokumentacji dla celów pozyskania środków z Funduszu Spójności. Gmina Szprotawa udzieliła zamówienia w trybie zapytania o cenę mimo, że nie zachodziły ustawowe przesłanki pozwalające na zastosowanie tego trybu, w związku z czym naruszyła art. 7 ust. 1, art. 70 oraz art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wybór oferty w wyniku zastosowania niewłaściwego trybu stanowi rażące naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych w rozumieniu art. 146 ust. 1 pkt 5 Pzp i skutkuje nieważnością umowy.
2) naruszenie dyscypliny finansów publicznych podczas realizacji zamówienia dodatkowego na opracowanie dokumentacji dla celów pozyskania środków z Funduszu Spójności, w związku z niewyegzekwowaniem od wykonawcy należnej kary umownej w wysokości 12.301,00 zł za zwłokę w wykonaniu III części zamówienia,
3) nieprawidłowości w zamówieniu publicznym przeprowadzonym w 2009r. na wyłonienie wykonawcy pomocy technicznej finansowo-organizacyjnej dla JRP. Gmina Szprotawa udzieliła zamówienia na tą usługę w trybie zapytania o cenę, mimo że nie zachodziły ustawowe przesłanki pozwalające na zastosowania tego trybu, w związku z czym naruszyła art.7 ust.1, art. 70 oraz 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wybór oferty w wyniku zastosowania niewłaściwego trybu stanowi rażące naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych w rozumieniu art. 146 ust. 1 pkt 5 Pzp i skutkuje nieważnością umowy.

Korekta finansowa skutkująca zmniejszeniem dofinansowania

W dniu 10 maja 2011 r. gmina otrzymała pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze o wykryciu nieprawidłowości w przeprowadzonym w 2010 r. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w wyniku których nałożono Gminie Szprotawa korektę finansową w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych tego kontraktu, co w chwili obecnej stanowi około 12 mln zł. Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono naruszenie dyspozycji art. 7 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez sformułowanie warunku udziału w postępowaniu w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zdaniem Wojewódzkiego Funduszu naruszenie to mogło mieć wpływ na wynik postępowania przetargowego, o czym świadczy złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez trzech wykonawców wykazujących się doświadczeniem w realizacji tej samej inwestycji. Od powyższych ustaleń Gminie przysługuje wniesienie zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do Instytucji Wdrażającej.
 

Opinia pokontrolna z przeprowadzonego postępowania
„Pomoc techniczna finansowo - organizacyjna dla JRP"

W dniu 24 maja 2011 r. gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze opinię pokontrolną dotyczącą kontroli procedur zawierania umów w ramach postępowania „Pomoc techniczna finansowo -organizacyjna dla JRP" z której wynika, że Gmina Szprotawa w 2009 r. udzieliła zamówienia w trybie zapytania o cenę z naruszeniem przesłanek pozwalających na zastosowanie wybranego trybu. Według kontrolującego Beneficjent udzielił zamówienia w oparciu o wadliwą interpretację sformułowania „usługa powszechnie dostępna o ustalonych standardach jakościowych", ponieważ zaliczył do niej usługę ekspercką jaką jest pomoc finansowo-organizacyjna dla JRP. Zapytanie o cenę nie może być wykorzystywane do nabywania usług specjalistycznych przeznaczonych dla ograniczonego kręgu odbiorców o dostępności ograniczonej do nielicznych specjalistycznych wykonawców. Drugą przesłanką wyłączającą możliwość zastosowania trybu zapytania o cenę jest wartość szacunkowa zamówienia, która stanowiła kwotę 730.600 zł i przekraczała wartości określone w art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
Według opinii zespołu kontrolującego naruszenie w tym zakresie skutkuje nałożeniem korekty finansowej w wysokości 100% tej usługi.
 
Prace budowlane związane z realizacją projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej" - 03.06.2011

Od czasu przekazania terenu budowy trwają prace budowlane związane z przebudową oczyszczalni ścieków w Wiechlicach. Dotychczas ściągnięto humus, dokonano wykopu pod przepompownie ścieków oczyszczonych i pod budynek socjalny wraz z kotłownią.
Przebudową oczyszczalni ścieków w Wiechlicach zajmuje się Zakład Ogólnobudowlany „HYDROBIEL" Stefan Bielawski z siedzibą w Żarach jako podwykonawca Zakładu Ogólnobudowlanego „ZBOIS" Sp. z o.o. z Krakowa.
 
Prace budowlane związane z realizacją projektu - 24.06.2011

W dalszym ciągu prowadzone są prace budowlane związane z przebudową oczyszczalni ścieków w Wiechlicach. Obecnie dokonano wykopu pod zbiornik retencyjny i osadniki wtórne oraz obniżany jest poziom wody gruntowej. Wykonano również zbrojenia ścian i oszalowanie pod roboty betonowe pompowni ścieków oczyszczonych. Jednocześnie wyprowadzane są ściany nośne i działowe budynku socjalnego.
Szacowany termin zakończenia robót budowlanych związanych z przebudową oczyszczalni ścieków przewidziany jest na III kwartał 2012 r.
Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
 
Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu

Dnia 20.06.2011 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa" ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Zawarcie aneksu wynikło ze zwiększenia całkowitej wartości projektu z kwoty 106.579.900,03 zł do kwoty 106.907.706,76 zł brutto i podyktowane było głównie zmianą stawki podatku VAT z 22% na 23%. Zmiana ta nie wpłynęła na zmianę wysokości kosztów kwalifikowanych ani na kwotę dofinansowania.

Podpisanie umowy z wykonawcą tablic informacyjnych

Dnia 01 czerwca 2011 r. została zawarta umowa z firmą „AMAJA" Marcin Łukasiewicz z Żagania na opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż 8 sztuk jednostronnych tablic informacyjnych w ramach realizacji projektu. Wykonawca został wyłoniony w trybie zapytania o cenę. Wartość zamówienia wyniosła 14.760,00zł brutto. Tablice pełnić będą rolę informacyjno-promocyjną w projekcie i zostaną zamontowane na terenie miasta Szprotawy i Oczyszczalni Ścieków w Wiechlicach.
 
Zastrzeżenia do opinii pokontrolnej z kontroli procedur
zawierania umów w ramach postępowania przetargowego
„Pomoc techniczna finansowo-organizacyjna"

Dnia 07 czerwca 2011 r. Burmistrz Szprotawy wniósł zastrzeżenia do otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze opinii pokontrolnej z kontroli doraźnej procedur zawierania umów w ramach postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie pomocy technicznej finansowo-organizacyjnej dla JRP.
 
Zastrzeżenia do nałożonej korekty finansowej skutkującej
zmniejszeniem dofinansowania wraz z wnioskiem o
skierowanie do Ministerstwa Środowiska

W związku z otrzymanym w dniu 10 maja br. pismem WFOŚiGW o wykryciu nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nakładającym 25% korektę finansową gmina w dniu 23 maja 2011 r. wniosła swoje zastrzeżenia wraz z ich uzasadnieniem, które zostały przez Instytucję Wdrażającą (WFOŚiGW) rozpatrzone negatywnie. Oznacza to podtrzymanie wcześniejszej decyzji Funduszu w sprawie wymierzenia korekty finansowej, co zostało potwierdzone pismem z dnia 02.06.2011 r.
Wobec powyższego w dniu 10 czerwca 2011 r. stosownie do przysługującego gminie uprawnienia Burmistrz Szprotawy wniósł ponownie zastrzeżenia do w/w korekty z wnioskiem o skierowanie sprawy do rozstrzygnięcia przez Ministerstwo Środowiska.
 
Zastrzeżenia do opinii pokontrolnej z kontroli procedur zawierania umów w ramach postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji do celów pozyskiwania środków z Funduszu Spójności

W dniu 15 czerwca 2011 r. Burmistrz Szprotawy wniósł zastrzeżenia do otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze opinii pokontrolnej z kontroli doraźnej procedur zawierania umów w ramach postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na opracowanie dokumentacji do celów pozyskiwania środków z Funduszu Spójności oraz postępowania przetargowego w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z opracowaniem dokumentacji do celów pozyskiwania środków z Funduszu Spójności. W wyniku kontroli stwierdzono, że gmina przeprowadzając w 2008r. postępowanie przetargowe w trybie zapytania o cenę zastosowała niewłaściwy tryb zamówienia publicznego, wobec czego naruszenie to skutkuje 25% korektą finansową.
Natomiast w przypadku zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki oprócz samej umowy z wykonawcą brak było innych dokumentów wymaganych ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w związku z czym z tytułu tego naruszenia wydatek ten w całości uznany został za niekwalifikowany (nałożono korektę w wysokości 100%).
 
Zmniejszenie korekty finansowej przez Ministerstwo Środowiska
(Instytucję Pośredniczącą)

W dniu 28.06.2011 r. Gmina otrzymała (drogą faxową) pismo od Instytucji Pośredniczącej, którą jest Ministerstwo Środowiska z decyzją o obniżeniu wysokości korekty finansowej nałożonej w związku z wykryciem nieprawidłowości w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zmniejszenie korekty z 25% do 15%w stosunku do wartości wydatków kwalifikowanych tego kontraktu oznacza pomniejszenie wysokości dofinansowania o ok. 7,0 min złotych, a nie jak pierwotnie zakładano ponad 12 mln złotych.
Decyzja w tej sprawie jest wynikiem dwukrotnego wniesienia zastrzeżeń przez Burmistrza Szprotawy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (Instytucji Wdrażającej) i wniosku o skierowanie sprawy do rozstrzygnięcia przez Ministerstwo Środowiska jako Instytucji Pośredniczącej.
Instytucja Pośrednicząca analizując ustalenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz WFOŚiGW podtrzymała stanowisko Instytucji Wdrażającej w kwestii naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie sformułowania warunków udziału w postępowaniu w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
Natomiast biorąc pod uwagę argumentację Gminy między innymi fakt, że przedsięwzięcie „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa" jest o dużym stopniu złożoności realizowanym w krótkim okresie czasu, a o jego powodzeniu oprócz aspektów technicznych decydują również aspekty logistyczne uznała za stosowne obniżenie stawki korekty finansowej do 15%.
 
 
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
 
 
Zobacz galerie:

Kalendarz wydarzeń

Prev
Marzec 2016
Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
 
 
 

3/2016

 
 
 
 Szprotawa dawniej
 
 
 


 • Kampania
 • Lubuskie200
 • Dzialalnosc200
 • Agencja200
 • Centrum obslugi
 • Ziemialubuska200
 • Fundusz pozyczkowy
 • Agencja rozwoju
 • Urzad wojewodzki
 • Laur_oswiaty_baner
 • Olimp_lubuski
 • Szablon wałbrzyska
 • Logo UTW
 • Lubuska Niebieska Linia
 • PARP
 • Krajowy System Usług
 • PZFP
 • Logo_GLubuska
 • Zrzeszenie_prezydentow_burmistrzow_wojtow_logo poziome