DE
EN
PL
Imieniny:
Adrianny, Kazimierza, Wacława
Slider_20 LOGO WSPÓŁPRACA Slider_kwaifikacja Slider_urząd skarbowy Slider_DSC08649 Slider_Organizacje ngo

Urząd Miejski w Szprotawie

ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa

tel. 68 376 38 11
fax 68 376 22 20
 
email: ratusz@szprotawa.pl
godziny otwarcia:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00


MIASTA
PARTNERSKIE


jesteś tutaj:
JRP

JRP

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

W związku z tym, iż projekt jest współfinansowany ze środków unijnych - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 niezbędnym jest zachowanie obowiązujących w tym zakresie wymogów programowych, proceduralnych, a także wyodrębnienia procesu zarządzania pod względem administracyjnym, finansowym, technicznym oraz monitoringowym.

Dlatego też do procesu wdrażania projektu wymagane było ustanowienie Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu tzw. MAO oraz wydzielonych komórek w strukturach Beneficjenta i Podmiotu Umoważnionego.

MAO jest osobą do reprezentowania Beneficjenta-Gminy Szprotawa w kontaktach z Instytucją Wdrażającą-Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w sprawach związanych z realizacją umowy o dofinansowanie. Funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pełni osobiście Burmistrz Szprotawy  Józef Rubacha.

W strukturach Beneficjenta oraz Podmiotu Upoważnionego, odrębnymi zarządzeniami kierowników jednostek utworzono specjalne komórki wewnętrzne zajmujące się realizacją zadań przewidzianych w projekcie. W strukturze Urzędu Miejskiego w Szprotawie  powołano Jednostkę Realizującą Projekt (JRP), a w spółce Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja  Sp. z o.o. Zespół realizujący Część Rozszerzoną Projektu (Cz.R.Projektu).

W ramach JRP utworzono następujące stanowiska:

Kierownik JRP (Z-ca MAO)

Stanowisko ds. technicznych,

Stanowisko pomoc administracyjna,

Stanowisko ds. finansowo-księgowych,

Stanowisko ds. monitoringu i sprawozdawczości,

Stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych.Natomiast w skład Zespołu pracowników realizujących Cz.R.Projektu wchodzą stanowiska:

Kierownik Zespołu

Specjalista ds.technicznych

Stanowisko ds. technicznych i środowiskowych

Stanowisko ds. administracyjnych i finansowo-księgowychW zakresie realizacji przedsięwzięcia Beneficjent i Podmiot Upoważniony zawarły umowę współpracy, która reguluje zasady współpracy i zakres zadań przewidzianych postanowieniami wniosku o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie, obowiązującymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego i Szczegółowym opisem priorytetów POIiŚ.

Do zadań JRP należy w szczególności:
 
- realizacja Projektu poprzez zarządzanie i wdrażanie rzeczowe oraz finansowe przy stosowaniu procedur i formularzy zgodnie z Wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

- sporządzanie i aktualizacja harmonogramu realizacji Projektu, Planu Finansowania Projektu oraz innych sprawozdań i informacji dla Instytucji Pośredniczącej,

- zawieranie przez upoważnionych przedstawicieli beneficjenta Kontraktów z Wykonawcami,

- zarządzanie płatnościami na rachunku Projektu w imieniu i na rzecz beneficjenta,

- uzyskanie i przyjęcie do realizacji projektów budowlanych dla zadań objętych Projektem wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami i zezwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa polskiego,

- udział w organizowanych naradach koordynacyjnych na terenie wykonywania prac budowlanych określonych Projektem,

- zapewnienie realizacji prac budowlanych zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym,

- zapewnienie właściwego nadzoru nad realizacją Projektu, w tym przez współpracę z Inżynierem Kontraktu zgodnie z postanowieniami odpowiednich Umów z Wykonawcą,

- zorganizowanie przeprowadzenia audytu finansowego realizacji całego Projektu, po upływie każdego roku obrachunkowego.


Do zadań Zespołu Pracowników realizujących Cz.R.Projektu we współpracy z Beneficjentem należy:
 
- realizacja Kontraktów 17, 18 i 19 Projektu poprzez zarządzanie i wdrażanie rzeczowe oraz finansowe przy stosowaniu procedur i formularzy zgodnie z Wytycznymi POIiŚ,

- sporządzanie i aktualizacja harmonogramu realizacji Kontraktów, Planów Finansowania Kontraktów oraz sprawozdań i innych informacji dla Beneficjenta,

- zawieranie umów z Wykonawcami na realizację w/w Kontraktów przez Podmiot Upoważniony,

- zarządzanie płatnościami na rachunku Cz.R. Projektu w imieniu i na rzecz Podmiotu Upoważnionego,

- uzyskanie i przyjęcie do realizacji projektów budowlanych dla zadań objętych Cz.R.Projektu wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami i zezwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa polskiego,

- udział worganizowanych naradach koordynacyjnych na terenie wykonywania prac budowlanych określonych w Cz.R.Projektu,

- zapewnienie realizacji prac budowlanych zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz z godnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym,

- zapewnienie właściwego nadzoru nad realizacją Cz.R.Projektu, w tym przez współpracę z Inżynierem Kontraktu zgodnie z postanowieniami odpowiednich Umów z Wykonawcą i Inżynierem Kontraktu,

- zorganizowanie przeprowadzenia audytu finansowego realizacji Cz.R.Projektu, po upływie każdego roku obrachunkowego.Instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu są:

Instytucja Certyfikująca (IC) – minister właściwy ds. rozwoju regionalnego - www.mrr.gov.pl

Instytucja Zarządzająca (IZ) - minister właściwy ds. rozwoju regionalnego - www.mrr.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca (IP) – minister właściwy ds. środowiska- www.mos.gov.pl

Instytucja Wdrażająca – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze- www.wfosigw.zgora.pl
 


Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Kalendarz wydarzeń

Prev
Marzec 2016
Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
 
 
 

3/2016

 
 
 
 Szprotawa dawniej
 
 
 


 • Kampania
 • Lubuskie200
 • Dzialalnosc200
 • Agencja200
 • Centrum obslugi
 • Ziemialubuska200
 • Fundusz pozyczkowy
 • Agencja rozwoju
 • Urzad wojewodzki
 • Laur_oswiaty_baner
 • Olimp_lubuski
 • Szablon wałbrzyska
 • Logo UTW
 • Lubuska Niebieska Linia
 • PARP
 • Krajowy System Usług
 • PZFP
 • Logo_GLubuska
 • Zrzeszenie_prezydentow_burmistrzow_wojtow_logo poziome