DE
EN
PL
Imieniny:
Adrianny, Kazimierza, Wacława
Slider_20 LOGO WSPÓŁPRACA Slider_kwaifikacja Slider_urząd skarbowy Slider_DSC08649 Slider_Organizacje ngo

Urząd Miejski w Szprotawie

ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa

tel. 68 376 38 11
fax 68 376 22 20
 
email: ratusz@szprotawa.pl
godziny otwarcia:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00


MIASTA
PARTNERSKIE


Realizacja projektu III-IV kwartał 2014

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Dostawa wody w nowym układzie technologicznym
 
Przeprowadzona rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie zapoczątkowała pierwszy z niezbędnych etapów do uzyskania gwarantowanej jakości wody u odbiorców. Nowoczesny układ technologiczny odpowiedzialny za uzdatnianie zapewnia mieszkańcom bardzo dobrą jakość wody. Kolejnym etapem jest konieczna wymiana starych i wyeksploatowanych rur.

Do końca września br. wykonawca, tj. Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. z Częstochowy zakończy wszelkie prace wykonywane na obiekcie w ramach rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody. Dostrzec można zmiany architektoniczne, ale wiele szczegółów wykonanych prac nie widać z zewnątrz. Nowa hala filtrów wraz z zapleczem socjalnym i dyspozytornią powstały w miejscu po budynku socjalnym i hali filtrów pochodzących z lat 70. ubiegłego wieku. W obiekcie dokonano również wymiany pomp wraz z instalacjami w pompowni II i III stopnia. Stare poniemieckie filtry odłączono całkowicie z eksploatacji. Jednym z najistotniejszych elementów modernizacji jest wybudowanie dwóch zbiorników retencyjnych wody czystej. Każdy z nich może pomieścić po 1000 m3 wody. Ponadto w ramach rozbudowy wykonano również nową studnię głębinową przy ul. Kraszewskiego. Cały proces uzdatniania wody zautomatyzowano.

 
Finisz i najbardziej zacięty etap przy budowie kanalizacji

Ruszyła budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Iława Sowiny i część Osiedla Słonecznego. To w aktualnym kształcie wniosku ostatni odcinek biegu po europejskie standardy, które Szprotawa uzyska na przysłowiowej mecie. Projekt „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” wszedł w etap najbardziej zaciętego biegu wydarzeń. Miasto zasługuje na normalność, a Bóbr na ochronę – powiedział Józef Rubacha podczas symbolicznego wbicia łopaty.

Poprzednim wykonawcą tego zadania była firma Watek Polska sp. z o.o. ze Szczecina, która została postawiona w stan upadłości i nie była w stanie kontynuować prac. Umowa została zerwana i w przetargu wyłoniono nowego wykonawcę, którego liderem jest P.P.H.U. „Niewiadomski” z Międzyrzecza. Biuro budowy mieści się przy ulicy Sobieskiego 51. Mieszkańcy osiedli Iława-Sowiny i Słonecznego mogą się zwracać do wykonawcy z wszelkimi pytaniami dotyczącymi przebiegu robót oraz zgłaszać swoje uwagi.
Budowa kanalizacji w ramach nowego Kontraktu 21 ma potrwać do 31.08.2015 r. Położonych zostanie ok. 19 kilometrów kanalizacji sanitarnej, powstanie 10 przepompowni ścieków sieciowych i 3 lokalne punkty tłoczne. Wartość prac to 12,2 mln zł. Symboliczne wbicie łopaty z udziałem władz gminy i przedstawicieli konsorcjum odbyło się w piątek, 25 lipca 2014 r.
Realizacja całego projektu w Szprotawie to oprócz ochrony rzeki Bóbr także wymierna korzyść dla wielu mieszkańców, którzy znaleźli zatrudnienie przy budowie kanalizacji, modernizacji oczyszczalni ścieków i rozbudowie stacji uzdatniania wody. Ponadto wiele firm z terenu gminy świadczy swoje usługi m.in. geodezyjne, hotelowe, gastronomiczne i prace budowlane. Również wielu dostawców materiału ma swoje siedziby w gminie. – Cieszy mnie każde nowe miejsce pracy, to poprawa bytu kolejnych rodzin – podkreśla burmistrz Józef Rubacha.
Projekt pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa – Kontrakt 21 – Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Iława-Sowiny i części Osiedla Słoneczne” jest realizowany przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Wstępny harmonogram prac, który może ulec zmianie, jeśli ekipy budowlane natrafią na ważne dla archeologów wykopaliska.


Nowe nawierzchnie dróg w Szprotawie

Ulica Podgórna, na której wykonawca w listopadzie ubiegłego roku rozpoczął budowę sieci kanalizacji, została wyremontowana. Jakość nowej nawierzchni jest znacznie lepsza niż przed rozpoczęciem robót. Dodatkowo ruch w mieście został rozładowany dzięki odtworzeniu nawierzchni i otwarciu ul. Kościuszki.

Firma ATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A zakończyła pierwsze roboty odtworzeniowe, na które wszyscy mieszkańcy wyczekują obecnie najbardziej. Będą wykonywane nowe nawierzchnie kolejnych ulic. Jednak najpierw konieczne są wszelkie czynności odbiorowe i szereg innych prac, które wykluczą konieczność ponownego ingerowania w drogę. O tym jaki będzie zakres odtworzenia nawierzchni będą decydowały uwarunkowania techniczne ustalane indywidualnie dla każdej ulicy. W ocenie indywidualnej będą brane pod uwagę czynniki : stan nawierzchni przed rozpoczęciem robót kanalizacyjnych, szerokość wykopu, ilość wykonanych przekopów poprzecznych jak również stopień zniszczenia drogi i jej elementów w trakcie wykonywania robót kanalizacyjnych.

Odtwarzanie nawierzchni jest integralnym elementem umów z Wykonawcami w ramach realizacji projektu "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Prawie 20 kolejnych kilometrów sieci

Gmina razem ze szprotawską spółką wodno-kanalizacyjną wybierają wykonawcę kanalizacji dla Osiedli Piastowskiego i Mały Puszczyków. Nowym kontraktem zainteresowały się trzy firmy.
Komisja przetargowa już rozpoczęła weryfikację ofert, które wpłynęły do spółki Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja w dniu 29.09.2014 r., do godz. 12.30.
Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”, dzięki rozszerzeniu zakresu rzeczowego ujętego w Kontrakcie 17. Pierwotny termin składania ofert, wyznaczony na dzień 15.09.2014 r., został przesunięty. Wpłynęło ok. 60 zapytań od zainteresowanych firm. Ostatecznie przyjęciem zadania zainteresowały się trzy firmy:
1. ATA – TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A. z Budzynia – brutto : 15.983.663,53 zł
2. P.P.H.U „Niewiadomski” z Międzyrzecza – brutto: 14.000.167,66 zł
3. TERLAN Sp. z o.o. z Poznania – brutto: 45.341.771,40 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 
 
Nowy standard usług dla mieszkańców

Od sierpnia br. na Oczyszczalni Ścieków w Wiechlicach przeprowadzane są rozruchy wszystkich urządzeń, a Stacja Uzdatniania Wody w Szprotawie od maja br. pracuje w nowym układzie technologicznym. Wszystkie działania związane z realizacją projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” potwierdzają nową jakość świadczonych usług.


We wrześniu br. nastąpił rozruch technologiczny Oczyszczalni Ścieków w Wiechlicach. Ścieki zostały skierowane w całości na nowy układ technologiczny. Działanie układu jest obecnie nadzorowane przez technologów, którzy ustalą optymalne nastawy urządzeń mechanicznych, elektrycznych i automatycznych oraz ustalają dawki substancji chemicznych wspomagających oczyszczanie. W chwili obecnej trwa hodowla szczepów bakterii odpowiedzialnych za oczyszczanie biologiczne. Celem rozruchu jest uzyskanie oczyszczonych ścieków, których wskaźniki zanieczyszczeń będą zgodne z polskimi i europejskimi normami. Dodatkowo w ulicach Szprotawy położono ponad. 30 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej. W najbliższych dniach nastąpią pierwsze przełączenia odpływów ścieków z budynków przyłączonych dotychczas do kanalizacji ogólnospławnej do nowobudowanej kanalizacji sanitarnej. Największa inwestycja miejska porządkuje gospodarkę ściekową miasta, jednego z najważniejszych kierunków zrównoważonego rozwoju Gminy.

Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Woda w Bobrze będzie czysta

Na kilka dni przed otwarciem oczyszczalni ścieków w Wiechlicach burmistrz Józef Rubacha wizytował wszystkie obiekty i prace prowadzone przy budowie kanalizacji sanitarnej. Pogoda pozwoliła na wykonywanie robót w terminie.

Przegląd wykonanych robót odbył się w obecności przedstawicieli wykonawcy, inżyniera, zamawiającego i eksploatatora, którym oficjalnie zostanie gminna spółka Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja. Wykonawca opracowuje końcowe instrukcje eksploatacyjne i ustawia system monitoringu obiektów w Wiechlicach. System ten będzie połączony z monitoringiem przepompowni ścieków w Szprotawie.
Otwarcie nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Wiechlicach zaplanowano 4 listopada 2014 r. Na kilka dni przed uroczystością obiekty odwiedził burmistrz Jozef Rubacha, który osobiście zapoznał się ze stanem prac i jakością wykonanych robót. Obiekty są gotowe i przygotowane do działania. Gmina kompletuje dokumentację dotyczącą szeregu formalności związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych i pozwoleniem na użytkowanie.
Docelowo z końcem 2015 roku ponad 12 tys. mieszkańców naszego miasta skorzysta z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, a środowisko będzie miało zapewnioną ochronę.

Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Mamy nowoczesną oczyszczalnię ścieków

Burmistrz Józef Rubacha uroczyście otworzył przebudowaną w ramach unijnego projektu oczyszczalnię ścieków w Wiechlicach. W trakcie spotkania ścieki ze Szprotawy zostały skierowane na nowy proces technologiczny. Dzięki temu woda w Bobrze będzie czysta.

Uroczyste otwarcie zorganizowane zostało w obecności przedstawicieli różnego rodzaju instytucji zaangażowanych w realizację inwestycji „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”. W przecięciu wstęgi Burmistrzowi Szprotawy towarzyszyli: Alicja Makarska – Prezes WFOŚiGW z Zielonej Góry, Maciej Gramowski – Prezes firmy ATA-TECHNIK Sp. z o.o., Waldemar Sługocki – Poseł na Sejm RP oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Maria Szablowska – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Jacek Stępień – Powiatowy Inspektor Sanitarny, Lucjan Stadnik – Prezes Zarządu SZWIK Sp. z o.o. oraz liczne delegacje ze strony Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu i miejscowych radnych na czele z Przewodniczącym Andrzejem Skawińskim.
Podczas krótkich wystąpień poseł Waldemar Sługocki podkreślił szczególny charakter tej inwestycji z uwagi na „dodatkowy portfel”, jaki udało się Szprotawie uzyskać, ponad to, co zostało przyznane na region. Prezes Alicja Makarska gratulowała przedsięwzięcia, podkreślając, że wydawanie środków ma przełożenie na rosnący wskaźnik rezultatu.
Gmina Szprotawa umiejętnie rozszerzyła projekt i z podłączenia do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej skorzysta dodatkowo ponad 2 tys. osób. W liście gratulacyjnym od prezes Marii Szablowskiej burmistrz otrzymał wyrazy uznania za determinację i konsekwentnie zrealizowaną inwestycję stanowiącą przykład na zrównoważony, gospodarczy rozwój ukierunkowany na ekologiczne standardy współczesnego świata.
Przy tej okazji Burmistrz Józef Rubacha podziękował wykonawcy za dobrą współpracę i zaangażowanie w całym procesie powstawania obiektu. Podsumował, że na jego budowę wydatkowano 32 mln zł i z satysfakcją patrzy na rezultat.
Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.


Podsumowanie działań dotyczących realizacji projektu za okres czerwiec-październik 2014 roku

Szprotawa, jako jedno z niewielu tej wielkości miast w Polsce, nie posiadała dotychczas uporządkowanej gospodarki wodno-ściekowej. Dzięki wsparciu funduszy unijnych w 2010 roku Gmina przystąpiła do realizacji największej inwestycji w dziejach Szprotawy. Jej realizacja etapami dobiega końca i już dzisiaj możemy cieszyć się ze zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie i nowoczesnej Oczyszczalni Ścieków w Wiechlicach, wybudowanych w ramach projektu "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa". Docelowo z końcem 2015 roku ponad 12 tys. mieszkańców naszego miasta skorzysta z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, a środowisko będzie miało zapewnioną ochronę. Podsumowanie działań dotyczących prac projektowych za III kwartał 2014 roku znajduje się w załączniku.

Sprawozdanie z realizacji
 
Rozpoczęła się budowa kolejnych 20 kilometrów sieci kanalizacji

27 listopada 2014 r. nastąpiło oficjalne podpisanie umowy na budowę kanalizacji dla Osiedli Piastowskiego i Mały Puszczyków. Zadanie realizowane jest na Kontrakcie 17 w ramach projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa” dzięki uzyskaniu przez gminę oszczędności poprzetargowych.

Podmiotem wskazanym do realizacji tego zadania jest gminna spółka Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. W imieniu spółki umowę z Wykonawcą podpisał Prezes Zarządu Lucjan Stadnik, któremu towarzyszył burmistrz Józef Rubacha i Dariusz Gusta – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt przy Urzędzie Miejskim w Szprotawie.
W wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego przez SzWiK Sp. z o.o. wyłoniono Wykonawcę prac i podpisano umowę z P.P.H.U „Niewiadomski” z Międzyrzecza występujące jako lider konsorcjum w składzie uzupełniającym o firmy MK KONTRAKT Sp. z o.o. ze Szczecina oraz P.T.H.U. HYDRO-MARKO z Jarocina. Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową na wartość 14.000.167,66 zł brutto. Zgodnie z umową Zamawiający zapłaci wykonawcy kwotę stanowiącą wynagrodzenie kosztorysowe wynikające z ostatecznych obmiarów i wyceny robót.
Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
 
Odtwarzanie nawierzchni ulic pod szczególnym nadzorem

W dniu 27 listopada br. burmistrz zorganizował spotkania koordynacyjno – informacyjne z wykonawcami prac przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Szprotawie. Firmy „ATA-TECHNIK” z Budzynia i „Niewiadomski” z Międzyrzecza wykonują prace jednocześnie na różnym poziomie zaawansowania. Tematem rozmów był postęp prac, ich jakość oraz uwagi mieszkańców i planowane w okresie nadchodzącej zimy roboty.

Podczas spotkań burmistrz Józef Rubacha szczególnie skoncentrował się na rozmowach w temacie odtwarzania nawierzchni. Mając na uwadze rozległy zasięg prowadzonych w drogach prac i występujących w mieście utrudnień, poszukiwał z Wykonawcami wspólnych rozwiązań, które przyczyniłyby się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg w okresie zimy. Ograniczona widoczność i szybko zapadający zmierzch o tej porze roku to utrudnienia nie tylko dla mieszkańców, ale również dla wykonawców. W tym okresie istotne jest zwiększenie liczby brygad i wykorzystywanie każdego dnia, w którym warunki atmosferyczne umożliwiają wykonywanie prac.

Burmistrz podkreślił, iż szybkie odtwarzanie nawierzchni nie może wpływać na niską jakość wykonywanych prac. Poparł to przykładami, które wymagają ponownych nakładów pracy. Sporo uwag ze strony Burmistrza zostało wniesionych do jakości odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej na ul. Niepodległości. Ostatecznie uzgodniono, że nawierzchnia ta będzie odtwarzana na wiosnę, a obecne prace odtworzeniowe należy traktować jako tymczasowe, tak by umożliwić przejezdność.

Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.


 


Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Zobacz galerie:

Kalendarz wydarzeń

Prev
Marzec 2016
Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
 
 
 

3/2016

 
 
 
 Szprotawa dawniej
 
 
 


 • Kampania
 • Lubuskie200
 • Dzialalnosc200
 • Agencja200
 • Centrum obslugi
 • Ziemialubuska200
 • Fundusz pozyczkowy
 • Agencja rozwoju
 • Urzad wojewodzki
 • Laur_oswiaty_baner
 • Olimp_lubuski
 • Szablon wałbrzyska
 • Logo UTW
 • Lubuska Niebieska Linia
 • PARP
 • Krajowy System Usług
 • PZFP
 • Logo_GLubuska
 • Zrzeszenie_prezydentow_burmistrzow_wojtow_logo poziome