DE
EN
PL
Imieniny:
Adrianny, Kazimierza, Wacława
Slider_20 LOGO WSPÓŁPRACA Slider_kwaifikacja Slider_urząd skarbowy Slider_DSC08649 Slider_Organizacje ngo

Urząd Miejski w Szprotawie

ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa

tel. 68 376 38 11
fax 68 376 22 20
 
email: ratusz@szprotawa.pl
godziny otwarcia:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00


MIASTA
PARTNERSKIE


Realizacja projektu - I-II kwartał 2014 r.

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Brak możliwości kontynuowania umowy

Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Iława-Sowiny i części Osiedla Słonecznego została wstrzymana. Firma Watek Polska Sp. z o.o. (dawniej TAHAL POLSKA Sp. z o.o.) ogłosiła upadłość i poinformowała Gminę o braku zdolności do prowadzenia działań.

W dniu 19.12.2013 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy postanowieniem GU 150/13 ogłosił upadłość firmy WATEK POLSKA Sp. z o.o. (dawniej TAHAL POLSKA Sp. z o.o.). Wobec powyższego Gmina skierowała w trybie natychmiastowym zapytanie do syndyka czy będzie on realizował roboty budowlane. W odpowiedzi, pismem z dnia 08.01.2014 r. syndyk potwierdził brak możliwości kontynuowania robót budowlanych. W takiej sytuacji Gmina była zmuszona w dniu 14.01.2014 r. wypowiedzieć umowę na Kontrakt 14, zgodnie z zapisem klauzuli 15.2 Warunków Kontraktowych FIDIC, zachowując 14-dniowy okres wypowiedzenia.
Wykonawca zdążył uzyskać wymagane pozwolenia na zakres prac budowlanych, jednak wykonanie planowanych od marca br. robót, nie będzie możliwe.
Natychmiast rozpoczęło się przygotowywanie dokumentacji przetargowej niezbędnej do wyłonienia nowego wykonawcy. Ogłoszenie postępowania przetargowego planowane jest jeszcze pod koniec stycznia i dotyczyć będzie budowy ok. 19,19 km sieci kanalizacji sanitarnej. Rozpoczęcie prac budowlanych przez nowego wykonawcę zaplanowane jest w pierwszym półroczu tego roku.

Ciepła zima sprzyja największej inwestycji w gminie

Pogoda pozwala na prace budowlane, wykończeniowe i instalacyjno - technologiczne. Widoczny jest stan zawansowania przebudowy Oczyszczalni Ścieków w Wiechlicach i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie. Roboty wywołują liczne pytania mieszkańców odnośnie inwestycji i szybkiego odtworzenia nawierzchni dróg.

Stacja Uzdatniania Wody - przebudowa
Zakończono prace związane z ułożeniem krat montażowych w budynku hali filtrów. Na starej hali filtrów dokonano wymiany pokrycia dachowego, którego odbiór nastąpił w dniu 21.02.2014 r. przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze. Ukończono prace przy budowie rurociągów międzyobiektowych i przy montażu pompowni górnej.
W budynku socjalnym zakończono tynkowanie i montaż podwieszanych sufitów. Trwa malowanie ścian i sufitów oraz układanie płytek w pomieszczeniach higieniczno-socjalnych. Wykonawca zamontował pokrycia zbiorników retencyjnych wody panelami laminowanymi. Na całym terenie układane są sieci elektryczno-energetyczne wraz z automatyką.
Nadal prowadzone są prace związane z wykonywaniem dróg wewnętrznych na SUW. Zakończono roboty drogowe na ujęciu wody przy ul. Kraszewskiego.

Oczyszczalnia Ścieków w Wiechlicach – dokończenie
Aktualnie wykonywane są trasy kablowe do obiektów technologicznych. Wykonano podbudowę na całej powierzchni dróg. Teraz trwają roboty brukarskie. Na całym terenie prowadzona jest instalacja oświetleniowa i siłowa. W budynku socjalnym dobiegają końca prace wykończeniowe związane ze stolarką i ślusarką oraz instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i C.O. W budynku technicznym z oczyszczalnią mechaniczną i stacją dmuchaw na ukończeniu są prace instalacyjne zasilania nagrzewnic wentylacyjnych i roboty technologiczne, które mają miejsce w większości obiektów. Na stacji odbioru ścieków dowożonych trwają roboty budowlane i prace związane z wentylacją mechaniczną. Zakończył się montaż biofiltrów, a zbiornik retencyjny został przykryty laminatami. Trwają roboty drogowe związane z drogami wewnętrznymi i drogą dojazdową. Obszar jest porządkowany i przygotowywany do zagospodarowania terenów zielonych.

Kanalizacja sanitarna

Po rozwiązaniu umowy z Wykonawcą Kontraktu 14 Gmina w dniu 07.02.2014 r. ogłosiła nowe postępowanie przetargowe na „Budowę kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym wraz z przepompowniami ścieków dla obszaru Iława-Sowiny i część Osiedla Słonecznego” z terminem realizacji 25.04.2014 r. – 31.08.2015 r. Termin złożenia ofert ustalony został na dzień 21.03.2014 r. Nowy kontrakt dotyczy budowy ok. 19,2 km sieci kanalizacji sanitarnej i realizowany będzie w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC. W celu prawidłowej ewidencji kosztowej projektu kontrakt ten otrzyma nowe brzmienie. Wg prowadzonej klasyfikacji zadań będzie to Kontrakt 21.
Wobec Wykonawcy Kontraktu 14 Inżynier Kontraktu prowadzi prace związane z dokonaniem wyceny na dzień rozwiązania umowy, a Gmina pismem z dnia 21.01.2014 r. wezwała Syndyka do uiszczenia należności z tytułu kary umownej przesyłając notę obciążeniową w kwocie 1.179.001,27 zł, stanowiącej 10 % zatwierdzonej kwoty kontraktowej brutto. Ponadto pismem z dnia 05.02.2014 r. Gmina wezwała ubezpieczyciela tj. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. do zapłaty gwarancji z tytułu należytego wykonania umowy.
Odnośnie realizacji Kontraktu 15 zakończyły się prace montażowe w ulicy Podgórnej w Szprotawie gdzie położono 861 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 153,5 m kanalizacji tłocznej wraz ze zbiornikiem przepompowni ścieków. Na ulicy Czarnieckiego zakończyły się prace związane z układaniem sieci i aktualnie wykonywane są przyłącza. Prace montażowe zakończono również na ul. Żagańskiej. Odtworzenie nawierzchni na tych ulicach będzie możliwe wiosną. Trwają roboty budowlane przy rurociągu głównym tłocznym na odcinku od miasta do oczyszczalni ścieków w Wiechlicach.
Utrudnienia występują na ul. Kościuszki i Warszawskiej, gdzie trwają prace związane z kanalizacją sanitarną grawitacyjno-ciśnieniową.
Kontynuowane są prace związane z projektowaniem sieci kanalizacji sanitarnej w celu uzyskania dalszych pozwoleń na budowę.

Imponujące tempo robót kanalizacyjnych

Do tej pory firma ATA-TECHNIK ułożyła w ziemi ponad 5 km rur, w tym 2,4 km rur grawitacyjnych i 2,6 rur tłocznych. Na terenie miasta występują utrudnienia w ruchu drogowym. Prosimy o cierpliwość oraz zachowanie ostrożności przez kierowców i pieszych.


Firma wykonała również zbiorniki pod główną przepompownię ścieków PS-1 na ul. Kościuszki oraz przepompownię PS-9A na ul. Podgórnej. Równocześnie prowadzone są prace przy wykonywaniu zbiornika pod przepompownię PG-1S na terenie kotłowni przy ul. Sobieskiego. Prace trwają jednocześnie w kilku miejscach miasta. Rury ułożono już w ul. Podgórnej, Czarnieckiego, Żagańskiej, Sobieskiego, Waszyngtona. Tak szybkie tempo prac i związana z tym konieczność ich wykonywania jednocześnie w kilku miejscach powoduje znaczne utrudnienia w ruchu. Niestety szybka i sprawna realizacja robót wiąże się również z utrudnieniami dla mieszkańców. Zamknięcie ulic na czas wykonywania robót powoduje utrudnienia, które do zakończenia wszystkich robót będą stałym elementem krajobrazu Szprotawy. Ważnym dla wszystkich jest fakt, że jest to stan przejściowy, a w efekcie wykonanych prac, Szprotawa zyska nowoczesny i kompleksowy system odprowadzania ścieków na miarę XXI wieku – zapowiada Dariusz Gusta, kierownik Jednostki Realizującej Projekt w Urzędzie Miejskim w Szprotawie.

Budowa kanalizacji odkrywa Szprotawę, jakiej nie znamy

Najciekawszych odkryć dokonano na ulicy Basztowej oraz na placu przylegającym od południa do ulicy Kościuszki. Materiał poglądowy przedstawili archeolodzy z Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej mgr Aliny Jaszewskiej z Zielonej Góry.


W pierwszej połowie marca nadzory archeologiczne nad pracami ziemnymi związanymi z budową kanalizacji w Szprotawie prowadzone były na odcinkach ulic: Kościuszki, Sienkiewicza, Basztowej, Bronka Kozaka, Podgórnej i Sobieskiego.
Odsłonięto relikty muru ceglanego, licowanego od zewnątrz kamieniem łamanym i dodatkowo zdobionego pilastrami ceglanymi (ryc. 1). Mur pochodzący z końca XIX lub początków XX w. oddzielał zabudowę miejską od parku. Prawdopodobnie jego część została wybudowana na fundamencie średniowiecznego miejskiego muru obronnego. Przy jednym z pilastrów natrafiono na 4 słoiki po wekach wypełnione soczewkami optycznymi, zapakowanymi w oryginalne opakowania papierowe (ryc. 2). Słoiki te zapewne zakopał jeden z miejscowych optyków tuż przed zdobyciem Szprotawy przez wojska radzieckie, które nastąpiło w lutym 1945 r.
Na placu pomiędzy budynkami nr 10 i 21 przy ulicy Kościuszki nadzorowano wykopy pod przyłącza. Podczas prac natrafiono na ślady XIX-XX – wiecznej zabudowy gospodarczej. Bezpośrednio przy ulicy Kościuszki odsłonięto także mocno zniszczone licznymi wkopami instalacyjnymi XVIII-wieczne mury – pozostałości po rozebranych prawdopodobnie w latach 70. XX wieku kamienicach. Odkryto tu także dwa doły śmietniskowe zawierające interesujący materiał zabytkowy. Pierwszy z nich znajdował się na działce nr 616/1. Wydobyto z niego kilka zachowanych niemal w całości naczyń glinianych pochodzących z końca XIX lub pierwszej połowy XX wieku. Druga jama zlokalizowana była na działce nr 410/6 (ryc. 3). Pozyskano bogaty materiał, pochodzący z drugiej połowy XVII wieku w postaci fragmentów naczyń glinianych, kafli piecowych, cegieł, który trafił tu w trakcie przebudowy znajdującej się nieopodal kamienicy mieszczańskiej (ryc. 4).
 
Cztery firmy zainteresowane budową kanalizacji

Komisyjnie otwarto oferty na budowę kanalizacji sanitarnej dla obszaru Iława Sowiny i część Osiedla Słonecznego. Nowym kontraktem, który dotyczy budowy ok. 19,2 km sieci zainteresowały się cztery firmy. Członkowie komisji już weryfikują oferty.

Powodem rozpoczęcia postępowania było rozwiązanie umowy z poprzednim wykonawcą, firmą Watek Polska sp. z o.o. ze Szczecina, która została postawiona w stan upadłości i nie była w stanie kontynuować prac. Budowa kanalizacji w ramach nowego Kontraktu 21 zaplanowana jest od 25.04.2014 r. do 31.08.2015 r. Oferty na realizację tego zadania były przyjmowane do 31 marca 2014 r., do godz. 12.00. Komisja przetargowa rozpoczęła już ocenę ofert w oparciu o kryteria zawarte w SIWZ, po czym wybierze najkorzystniejszą ofertę.
Wybór wykonawcy jest niezbędny, aby zapewnić dalszą realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 
Średniowieczny cmentarz w Szprotawie - 16.04.2014

Dzięki największej inwestycji w gminie, mieszkańcy nie tylko będą mieli dostęp do nowoczesnej kanalizacji, przy okazji mogą dowiedzieć się, jak dawniej wyglądało miasto. Właśnie odkryto zarysy trumien i ludzkie kości.

Prowadzone prace przy budowie kanalizacji ujawniły kolejne cenne znaleziska związane z historią miasta. Aby uchronić je przed zniszczeniem Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków z Zielonej Góry nakazał prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas prac kanalizacyjnych. Nadzór ten z ramienia Wykonawcy prowadzi Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska mgr. Agnieszka Jaszewska z Zielonej Góry. W trakcie prac przy ul. Sienkiewicza i na terenie byłej rozdzielni gazu przy ul. Sienkiewicza i Kościuszki zostały odkryte relikty dawnego średniowiecznego cmentarza. Znaleziono tam kości szkieletów ludzkich i zarys trumien. Z dotychczasowych informacji udało się zidentyfikować 14 grobów. Obecnie jest to teren zurbanizowany, ale w średniowieczu był tutaj cmentarz związany z kościołem pw. św. Jerzego. Mając to na uwadze Lubuski Konserwator Zabytków nakazał wstrzymać prace budowlane na tych odcinkach i decyzją ZA.5161.44.2014 z dnia 25.03.2014r. nakazał przeprowadzenie szczegółowych badań ratowniczych. Zadaniem archeologów będzie:
- dokonanie odkrywek,
- przeprowadzenie badań antropologicznych,
- dokonanie pomiarów i archiwizacji zdjęciowej,
- naniesienie na mapie odkrytych znalezisk z wiernym odwzorowaniem ich położenia,
- przeprowadzenie niezbędnych konserwacji wydobytych zabytków,
- ustalenie wieku zabytków,
- opracowanie wyników badań, itp.
Prace potrwają ok. 3 tygodni. Po tym okresie Wykonawca będzie mógł ponownie przystąpić do robót budowlanych.
Kanalizacja powstaje w ramach projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”, o wartości ponad 100 mln zł, na który gmina pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej.
 
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej przystępuje kolejna firma

Jest wykonawca, który chce dokończyć budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach największej inwestycji w gminie. Burmistrz Józef Rubacha podpisał umowę z przedstawicielami konsorcjum firm, którego liderem jest P.P.H.U. „Niewiadomski” z Międzyrzecza.

Oferty na realizację Kontraktu nr 21 można było składać do 31 marca 2014 r. Budową kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym wraz z przepompowniami ścieków dla obszaru Iława-Sowiny i części Osiedla Słonecznego zainteresowały się cztery firmy. Konsorcjum firm, którego liderem jest P.P.H.U. „Niewiadomski” z Międzyrzecza złożyło najkorzystniejszą ofertę z ceną 12.263.350,18 zł brutto.
Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości 14.358,80 m i kanalizacji tłocznej długości 4.444,90 m. Łącznie, firma „Niewiadomski” z Międzyrzecza, wybuduje 18,80 km kanalizacji sanitarnej, przebiegającej w obszarze 28 ulic Szprotawy. Dodatkowo 10 przepompowni ścieków sieciowych i 3 lokalne punkty tłoczne wraz z zasilaniem elektrycznym oraz montażem sterowania, wykonawca zobowiązany jest wybudować w terminie do 31.08.2015 roku. Funkcję Inżyniera Kontraktu oraz nadzór inwestorski będzie pełniła firma DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o. z Legnicy.
Wybór nowego wykonawcy dla Kontraktu 21 jest niezbędny, aby zapewnić dalszą realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 
Największy plac budowy w Szprotawie pozytywnie ocenia nadzór budowlany

Kontrola prac i bieżącej dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej potwierdziła rzetelność i ścisłość wszystkich działań. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji, wszystkich pozwoleń i uprawnień ułatwiła pracę inspektorom. Przebieg robót budowlanych zapewnia bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz ochronę środowiska.

Pracownicy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z Żagania przeprowadzili kontrolę największego obecnie placu budowy, jakim jest budowa kanalizacji w Szprotawie w dniu 23.05.2014 r. W obecności pracowników wykonawcy i przedstawicieli Urzędu Miejskiego inspektorzy sprawdzili teren i jakość prowadzonych prac oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie wbudowanych wyrobów budowlanych do odbioru i powszechnego stosowania w budownictwie.
Protokół kontroli, który otrzymała Gmina, stwierdza, że roboty budowlane realizowane są zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz wprowadzonymi zmianami zatwierdzonymi przez projektanta. Żadnych uwag nie wniesiono.

 
 
 

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska


 
Zobacz galerie:

Kalendarz wydarzeń

Prev
Marzec 2016
Next
PoWtŚrCzPiSoNd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
 
 
 

3/2016

 
 
 
 Szprotawa dawniej
 
 
 


 • Kampania
 • Lubuskie200
 • Dzialalnosc200
 • Agencja200
 • Centrum obslugi
 • Ziemialubuska200
 • Fundusz pozyczkowy
 • Agencja rozwoju
 • Urzad wojewodzki
 • Laur_oswiaty_baner
 • Olimp_lubuski
 • Szablon wałbrzyska
 • Logo UTW
 • Lubuska Niebieska Linia
 • PARP
 • Krajowy System Usług
 • PZFP
 • Logo_GLubuska
 • Zrzeszenie_prezydentow_burmistrzow_wojtow_logo poziome